Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментОснови маркетингу → 
« Попередня Наступна »
Н.Я. Колюжновая, А.Я. Якобсона. Маркетинг: загальний курс: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за напрямом 521600 «Економіка». - М: Изд-во Омега-Л. - 476 с. - (Вища економічна освіта), 2006 - перейти до змісту підручника

43.3. Сегментація ринку праці

Стосовно до ринку праці сегментування є розбивка пропозиції робочої сили та попиту на неї па групи, які однаково реагують на один і той же спонукальний мотив зайнятості. Об'єктами сегментації можуть бути і роботодавці, і наймані працівники, і кадрові агентства.

В якості завдань сегментації ринку праці можуть виступати:

- аналіз ринкових можливостей, виявлення має пропозиції робочої сили та попиту на неї, оцінка перспектив для розвитку ринку праці з метою подальшої оцінки ємності ринку праці та прогнозу попиту на робочу силу;

- вивчення ринку робочої сили з точки зору його кількісних і якісних характеристик, в результаті чого можуть бути визначені трудодефіцитні і трудонасищенние географічні регіони, когорти населення за різним віковим критеріям, рівню професійної та кваліфікаційної підготовки, особи, які потребують заходах спеціальних програм сприяння зайнятості, групи населення з різноманітними мотивами поведінки у виборі робочих місць, ставлення до процесів вивільнення робочої сили, перепідготовки та іншим процесам у сфері зайнятості;

436

Розділ XII. НЕКОМЕРЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

- проведення заходів політики зайнятості, враховуючи інтереси різних груп населення, у тому числі зайнятих і безробітних, профспілок, роботодавців, держави, муніципалітетів та інших суспільних інститутів; з'являються можливості для ранжирування цих заходів, що особливо важливо при проведенні політики зайнятості в умовах обмеженості фінансових можливостей, загальної економічної кризи;

- розробка програм підготовки та перепідготовки кадрів, збереження та розширення робочих місць, географічної мобільності, розробка методів стимулювання праці та попиту на робочу силу;

- позиціювання на цільових ринках робочої сили, наприклад, ринках праці конкретного міста, селища, певних професій, галузей економіки і т.п;

- стимулювання активності певного контингенту працівників. Як і на звичайних товарних ринках, на ринку трута можливі різні підходи до сегментації.

Одинична сегментація робить упор на певний се [мент риню (пошук працівників окремих професій для конкретних виробництв з конкретними властивостями робочої сили) і становить основу цільового маркетингу. Стратегії маркетингу орієнтовані на конкретну, чітко визначену групу роботодавців через вузькоспеціалізовану програму маркетингу. Передбачається один діапазон в зарплаті, пристосований для однієї групи найманих працівників.

Множинна сегментація орієнтована па дві або кілька чітко позначених груп роботодавців і пов'язана з урахуванням відмінних рис для окремих груп: молодих фахівців, жінок і т.д. На підставі цих рис розробляються орієнтовані на кожен сегмент плани маркетингу.

Нарешті масовий маркетинг передбачає в якості основної мети на ринку праці максимізацію працевлаштування, зменшення числа безробітних. Цільовий ринок тут - широке коло споживачів-роботодавців, що пред'являють попит на працю масових професій.

Оскільки відтворення робочої сили здійснюється переважно в територіальному аспекті, то у вивченні структури пропозиції робочої сили вирішальну роль грає регіональна сегментація ринку праці. У цьому плані виділяються такі сегменти, як відносно благополучні райони, відсталі (аграрно-стагпірующіе), райони новою промислового освоєння та ін (див. 44.1).

Глава 43. Маркетинг на ринку праці

437

У кожному такому сегменті складається специфічна система зовнішніх факторів, що впливають на рівень і структуру підрозділу робочої сили, таких як:

- етнокультурні, що впливають на статево особливості залучення працездатного населення в суспільне відтворення, интенсивностьдемовоспроизводственпых процесів, якість трудового потенціалу тощо;

- регіонально-економічні, що визначають тенденції розміщення продуктивних сил. освоєння природних ресурсів, економічний потенціал і ступінь розвитку соціально-побутової та соціально-культурної інфраструктур тощо;

- соціально-політичні, пов'язані з рещопальной політикою держави, виділенням територій пріоритетного розвитку і вільних економічних зон, інвестиційною політикою, проведенням соціальних програм;

- природно-кліматичні та ін

Відповідно з цим відносно благополучні, економічно розвинені райони стають об'єктом тяжіння міграційних потоків; з іншого боку вони відрізняються інтенсивним антропогенним тиском на навколишнє природне середовище, низькою інтенсивністю, а в окремих випадках і деградацією демовоспроізводственних процесів і у зв'язку з цим погіршенням статево-вікової структури населення і зниженням психофізіологічних параметрів трудового потенціалу, в результаті чого в його структурі зростає питома вага маргінальних контингентів трудових ресурсів, недостатньо конкурентоспроможних па ринку робочої сили.

Аграрно-стагнирующие райони відрізняються низьким рівнем і темпами розвитку промисловості та соціальної інфраструктури, традиційно високою народжуваністю, формує потужне демографічний тиск на ринок праці, низькою якістю освітньої підготовки, зниженням по ряду причин психофізіологічних параметрів трудового потенціалу, що зумовлює зростання вимушеної незайнятості працездатного населення, особливо молоді, яка вступає в працездатний вік, і пов'язане з цим зростання соціальної напруженості, міжнаціональних конфліктів і вимушеного міграційного відтоку осіб некорінних національностей.

Крім того, при сегментації регіонального ринку робочої сили повинна розглядатися структура розселення (міське, субурбанізірованное і сільське населення, агломераційні зв'язку, інтенсивність маятникової міграції, що розширює територіальні межі ринку

438

Розділ XII. НЕКОМЕРЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

робочої сили). Усередині регіону виділяються мегаполіси, монопроізводственние (одноотраслевие) міста, старі, середні за розміром міста з нечіткою спеціалізацією, селища так званого міського типу, сільські населені пункти. У складі ринку праці на селі корисно виділення несільськогосподарського та аграрного.

Кожна з цих груп може мати специфічні характеристики демовоспроізводственного поведінки, відповідно, і половозрастную структуру, різну ступінь, наприклад, зайнятості працездатних жінок у суспільному виробництві, різну якість трудового потенціалу.

З іншого боку, мобільність робочої сили обумовлює її міграцію, в тому числі сезонну, і робить реальністю внутрішньокраїнні (національний) та світовий ринки праці. Існують також макрорегіо-онадьние (міждержавні) ринки праці, наприклад, фактично спільний ринок СНД (в силу безвізового режиму, реального мови міжнаціонального спілкування, та й сформованих традицій).

Регіональними особливостями сегментація ринку робочої сили не вичерпується. Вже на рівні регіону на неї впливають такі фактори, як соціально-демографічна структура населення, рівень і структура зайнятості економічно активного населення та професійно-кваліфікаційна структура найманої робочої сили, в кінцевому рахунку формує пропозицію на ринку праці.

Розгляд статево-віковою структури виділених поселенських груп дозволяє визначити в їх рамках такі сегменти, що формують пропозиції праці, як молодь, що вступає в працездатний вік, населення працездатного віку, особи обмеженою працездатності та соціально не захищені, особи передпенсійного та пенсійного віку. Ці групи характеризуються різним ступенем участі в суспільному виробництві, необхідністю проведення адресної соціальної політики по відношенню до них і т.д.

У деяких випадках становить інтерес сегментація за етнічною ознакою - там. де з цим пов'язані певні традиції трудового поведінки і спеціалізації. Зміна етнічного складу населення і робочої сили призводить до нових аспектів з боку пропозиції праці. Наприклад, еміграція російськомовного населення з різних республік СН Г призвела до втрати ключових кадрів в промисловості, науці, освіті, медицині; серйозні проблеми для Росії та інших пострадянських країн породжує еміграція євреїв і німців. Імміграція ж в країну підвищує обшее пропозиція праці і загострює конкуренцію на ринку праці.

Глава 43. Маркетинг на ринку праці

439

Розглянута класифікація та структуризація трудових ресурсів є об'єктивною, це класифікація «знизу». Поряд з нею найважливіше значення для сегментації ринку праці має структуризація «зверху», з точки зору роботодавців та їх вимог.

Перш за все самих роботодавців можна умовно розбити на групи з різними не тільки вимогами до робочої сили, але й можливостями конкурувати в залученні саме таких кадрів, в яких вони потребують:

- підприємства, що випускають затребувану, конкурентоспроможну і оплачувану споживачем продукцію і відповідно мають успішні фінансово-господарські результати;

- підприємства, що випускають неконкурентоспроможну продукцію, щодо яких можуть бути запущені процедури банкрутства;

- намагаються адаптуватися до ринкової ситуації, скласти і реалізувати бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства, вони займають проміжне положення між першою і другою групою;

- особлива група, у складі якої державні, муніципальні підприємства, а також акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю (як правило, з часткою держави в статутному капіталі), продукція яких соціально значима, конкурентоспроможна, але попит на неї неплатоспроможний - підприємства електроенергетики, вугільної промисловості, муніципального транспорту, залізничні пасажироперевезення та інші галузі, що знаходяться надотаціях та / або мають неоплачувану держзамовлення;

- сільськогосподарські великотоварні господарства.

Має сенс сегментація роботодавців по поведенчески. ^ Факторам. У такій класифікації зацікавлені кадрові агентства, по відношенню до яких роботодавці виступають як клієнти. До чинників, що враховуються можуть належати: регулярність залучення нових співробітників за направленням служби зайнятості; вимоги до кандидатів на вакантне місце; ступінь прихильності до марки послуги (тобто до даного агентству) та ін,

Сегментацію професійної структури пропозиції робочої сили можна провести з виділенням наступних груп:

- професії висококваліфікованого, творчого та інтелектуального праці, попит на які зростає;

- масові наскрізні професії міжгалузевого застосування та стабільного попиту, потреба в яких визначається тенденціями в економіці;

440

Розділ XII. НЕКОМЕРЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

- непривабливі професії важкого, малокваліфікованої ручної і шкідливого праці, що не відповідають соиіально-культурним та психофізіологічних вимогам сучасної робочої сили, які досі характеризувалися гострим дефіцитом кадрів і низькою якістю трудового потенціалу;

- професії, потреба виробництва в яких падає в результаті структурної та технологічної перебудови, що змушує вивільняються працівників проходити персподгоювку;

- непрестижні та низькооплачувані професії.

Подібно речовим товарам товар, який звертається па ринку праці, може класифікуватися за тимчасовому параметру в залежності від типу контракту;

- «длітельпогано пользовпя», при укладанні безстрокових трудових договорів ; чаші це працівники так званого первинного ринку праці, згодом деякі з них можуть скласти кадрове ядро ??фірми; вони володіють деякими перевагами в оформленні трудових угод і в доходах, для розірвання трудового договору з ними з ініціативи адміністрації необхідне дотримання ряду процедур, в тому числі і компенсаційні виплати при скороченні штатів;

- «обмеженого терміну користування», з укладенням контракту на термін від року до декількох років; така система траліціоппа для сфери науки та вищої освіти, але в останні роки вона поширюється дуже широко, оскільки надає роботодавцю більшу свободу дій; при цьому міркування на користь тривалих трудових відносин, викладені в попередньому абзаці, ігноруються і навіть не дуже сприймаються у відповідності зі сформованим і дуже типовим переконанням, що «у нас незамінних немає»:

 - «тимчасового користування» - тимчасові працівники, сумісники, пенсіонери (з ними договори можна переукладати щорічно), сезонні працівники: 

 - «одноразові послуги», пов'язані з укладанням договору підряду, возмездного надання послуг і т.п. 

 З розглянутої класифікацією корелює класифікація за типом попиту: 

 - робоча сила постійного попиту залучається часто, без особливих вагань і з мінімальними зусиллями але пошуку (молодший обслуговуючий персонал, робітники масових професій); 

 - робоча сила попереднього відбору, що проводиться через анкетування, тестування, співбесіди, конкурсний відбір, оцінку 

 Глава 43. Маркетинг на ринку праці 

 441 

 та порівняння між кандидатами за показниками профпридатності (висококваліфіковані робітники, вищі менеджери, консультант, вчені); 

 - робоча сила особливого попиту - люди, що володіють специфічними знаннями та навичками, досвідом, для залучення яких роботодавці готові витратити додаткові зусилля і кошти: досвідчені фахівці з нерухомості, досвідчені бухгалтери-аналітики, аудитори, велушіе конструктори, технологи, особисті охоронці: 

 - робоча сила пасивного попиту - категорії працівників, про яких роботодавець не завжди поінформований або знає, але не замислюється про їх наймі: фахівці з маркетингових досліджень та реклами, інженери з техніки безпеки, менеджери зі зв'язків з громадськістю. 

 Як бачимо, і тут багато общею з класифікацією речових товарів. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина