трусы женские хлопок купить
нові реферати
Головна → 
Підручники по бізнесу → 
Діловодство
ЗМІСТ:
Басаков М. І.. Діловодство та кореспонденція у питаннях і відповідях: Навчальний посібник для студентів економічних вузів і коледжів - 5-е вид., Перераб. і доп. / / Серія «Підручники і навчальний посібник» - Ростов н / Д: вид-во «Фенікс». - 320 с., 2003

Репрезентована нове третє видання книги, залишаючись навчальним посібником, значно доповнено вивіреними зразками всіх видів управлінських документів, у тому числі новими формами первинних облікових документів з обліку кадрів, рекомендаціями щодо оформлення кореспонденції з зовнішньоекономічної діяльності на трьох мовах та іншими матеріалами.

Призначена для студентів вузів і коледжів і всім тим, що за родом своєї діяльності стикається з розробкою та оформленням ділової документації.

ПЕРЕДМОВА
ВИХІДНІ поняття А ДІЛОВОДСТВА
Що таке документ і які його функції?
Що таке діловодство?
Які етапи становлення пережило діловодство в Росії?
Що таке «система документації» і «уніфікована система документації»?
У чому полягає суть уніфікації та стандартизації у діловодстві?
Які види ділових документів звертаються на підприємствах і в організаціях?
ЗАГАЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Які розміри паперу дозволені до застосування в діловодстві?
Які розміри полів використовуються в документах?
Як нумерують сторінки в документах?
Які способи застосовуються при оформленні дат?
Які скорочення слів допускаються в документах?
Як оформляється в документах написання чисел?
Як виконується в документах написання фізичних величин?
Як виконується в документах написання математичних формул?
Як оформляються в документах таблиці та висновки?
Як оформляють у документах деякі знаки пунктуації та символи?
Які коректурні знаки використовуються при виправленні ділових документів?
3 КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТІВ
Які види організаційно-розпорядчої документації звертаються на підприємствах і в організаціях?
Що собою являє бланк документа?
Які вимоги до виготовлення, обліку, використання і зберігання бланків з відтворенням Державного герба Російської Федерації і гербів суб'єктів Російської Федерації?
ЗГБ. Що таке табулювання реквізитів?
Які міжрядкові інтервали застосовуються при оформленні реквізитів?
4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТІВ ОРД
Які вимоги до оформлення реквізитів на полі кутового штампа?
Як оформляються реквізити, що розміщуються на робочому полі документа?
Які вимоги до оформлення реквізитів на службовому полі документа?
Який приблизний перелік документів, які підлягають затвердженню?
Який приблизний перелік документів, на яких ставиться гербова печатка?
ОФОРМЛЕННЯ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ
Які вимоги до оформлення наказів з основної діяльності?
Як оформити виписку з наказу?
Як оформити розпорядження?
Як оформити вказівку?
ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Як оформити службовий лист?
Як оформити телеграму, телетайпограму, телефонограму, факс?
Які вимоги до оформлення акту?
Які вимоги пред'являються до оформлення протоколу?
Як оформити доповідну, службову і пояснювальну записку?
ОФОРМЛЕННЯ 1 ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Що собою являє Статут організації і які основні вимоги до його змісту та оформлення?
Що таке Положення як організаційний документ і як його оформити?
Штатний розклад. Як його оформити?
Що таке Інструкція, яке її зміст та оформлення?
7.5 Які вимоги пред'являються до оформлення договору (контракту)?
8 ОФОРМЛЕННЯ документації з особового складу
Що входить до складу кадрової документації?
Яка документація використовується при прийомі на роботу?
Якими документами оформляється переведення працівника?
ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЮ ПО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Особливості оформлення ділової кореспонденції в англомовних країнах
Які структура формуляра і склад реквізитів ділового листа?
Які вимоги до оформлення реквізитів?
Які вимоги до оформлення конвертів?
Особливості оформлення ділової кореспонденції французькою язике1
Які загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції французькою мовою?
Які вимоги до оформлення ділового листа і склад його реквізитів?
Які вимоги до оформлення конвертів?
Основні уявлення про оформлення ділової кореспонденції німецькою язике12
Які склад реквізитів і структура ділового листа?
Які загальні вимоги до оформлення реквізитів ділового листа?
Зак. 108 Ш ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА ^ чрчг ТШ щгт> "* пг ^ * т
Які функції і структура служби діловодства?
ОРІЄНТОВНИЙ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАНЦЕЛЯРІЇ 1.
Що таке «документообіг» і які документи звертаються в організації?
Які загальні правила і завдання реєстрації документів?
Як організувати контроль виконання документів?
Як здійснюється систематизація та зберігання документів в організації?
Які технічні засоби використовуються в діловодстві?
Ю.7. Які можливі недоліки роботи та шляхи вдосконалення служби діловодства?
І \ ДІЛОВІ І ОСОБИСТІ І ЯКОСТІ СЕКРЕТАРЯ
Які вимоги до секретаря встановлює кваліфікаційна характеристика?
Які конкретно обов'язки секретаря передбачаються в посадовій інструкції?
Як організовується робоче місце секретаря?
Якими діловими та особистими якостями повинен володіти секретар?
Які вимоги до зовнішнього вигляду секретаря?
У чому проявляється культура ділового спілкування секретаря?
Які основні етичні вимоги до ведення телефонних переговорів?
Які завдання секретаря у підготовці різних нарад?
Яка роль секретаря в організації прийому відвідувачів?
НАЙМЕНУВАННЯ І КОДИ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ Уніфікована система організаційно-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІІ13
ПЕРВИННІ ОБЛІКОВІ ФОРМИ З ОБЛІКУ ПРАЦІ (Затверджено Постановою Держкомстату Росії від 6.04.2001 р. № 26)
ТЕСТИ ДЛЯ САМООЦІНКИ ділові та особисті якості СЕКРЕТАРЯ, секретарі-референти, секретарі-друкарки
Тест для загальної оцінки вашого характеру
Тест для оцінки навичок читання
Тест для оцінки товариськості секретаря
Тест на самоконтроль у спілкуванні
Тест на наявність у вас речових бар'єрів спілкування
Тест на наявність у вашому характері доброзичливості
Тест для визначення ваших якостей як психолога
Тест на розуміння мови міміки
Тест на розуміння мови жестів 1.
Тест: піддаєтеся ви навіюванню?
Тест на перевірку вашої здатності впливати на інших
найбільш уживаних словосполучень у діловому листуванні [І]
кадри кваліфікація
RUSSIAN-ENGLISH
RUSSIAN-FRAN? AIS
Література
Діловодство:
  1. Дьомін Ю.. Діловодство. Підготовка службових документів »: Пітер. - 2009 рік
  2. І. Ю.Андропова Н. Л, Андропова Н. В. МАКАРОВА. Кадрове діловодство: Документація: навч. посібник - М.: Видавничий центр «Академія»,. - 64 с. - 2008 рік
  3. І. Н. КУЗНЕЦОВ. Діловодство: Навчально-довідковий посібник. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 520 с. - 2006
  4. Алексенцев А.И.. Конфіденційне діловодство. ТОВ «Журнал« Управління персоналом ». - 200 с. - 2003
  5. . 1112020 - рік

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина