Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Консалтинг
КОНСАЛТИНГ
Токмакова Н.О., Андриянова М.В. МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГ / навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 271 с. 2009

Консультування з питань управління, тобто управлінське консультування - особлива сфера послуг і складова частина інфраструктури ринкової економіки. Це важлива професійна служба, яка допомагає керівникам аналізувати і вирішувати що стоять перед їх організаціями практичні завдання, а також переймати чужий досвід.

Для Росії професійне управлінське консультування є порівняно новою областю, хоча консультування як форма дачі незалежних рад існує настільки довго, скільки існує людство. Останні 10 років характерні тим, що консультування з індивідуальної професійної діяльності перетворюється на індустрію. У зв'язку з цим вивчення управлінського консультування набуває великого значення, перетворюючись на необхідний предмет базової теоретичної та практичної підготовки, і стає дуже актуальним.

Мета даного праці полягає в наданні допомоги всім зацікавленим особам у вивченні та закріпленні знань з управлінського консультування, що виражається в ознайомленні з станом справ у цій галузі, з проблемами і перспективами ефективного використання послуг професійних консультантів. Виробленні практичних навичок з організації та здійснення управлінського консультування, необхідних для правильної орієнтації в наданні консультаційних послуг, підборі консалтингових організацій та укладанні консультаційних договорів.

Завдання вивчення дисципліни: -

ознайомлення з суттю і змістом консультаційної діяльності; -

навчання теорії і практиці проведення управлінського консультування з використанням професійних консультантів; -

закріплення знань і розвиток навичок з практичного консультування.

Для вивчення даної дисципліни студент повинен: -

знати дисципліни, що вивчають інформаційні ресурси та ринки, основи бізнесу, менеджмент організацій, основи психології та соціології; -

вміти дати визначення основним поняттям у сфері управлінського консультування; відносити різні ситуації, з якими стикаються консультанти, до відповідних видів завдань; виявляти основні проблеми предмета і методу управлінського консультування; аналізувати і шукати шляхи вирішення цих проблем; формулювати основні принципи поведінки з клієнтом; розрізняти зовнішніх і внутрішніх консультантів; визначати правильну стратегію поведінки консультанта, класифікувати консультаційні послуги; аналізувати різні ролі консультанта, вибирати консультаційну фірму або консультанта; співвідносити фази консультування з відповідними етапами і стадіями; оцінювати результат консультування.

Т.Н. Ананьєва, А.І. Ткалич ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ 2006
Навчальний посібник знайомить з інформаційним консалтингом, граючим особливу роль в процесі становлення і зміцнення російського інформаційного суспільства. Він стає в ряду найбільш значущих і затребуваних інструментів ефективного ведення бізнесу. Його поява дає право говорити про позитивні тенденції у розвитку сучасного управління соціально-культурними процесами в нашій країні.
Л. Кроль, Є. Пуртова Інструменти розвитку бізнесу: тренінг і консалтинг - М.: Незалежна фірма "Клас", - 464 с. - (Психологія і бізнес). 2001
Ця книга узагальнює досвід роботи вітчизняних тренерів та консультантів у бізнесі - від підбору, мотивування та навчання персоналу до консультування керівників різного рівня та організацій в цілому. "Крупним планом" представлений "інструментарій" - бізнес-тренінги найширшої тематики: від навичок саморегуляції та ефективної взаємодії, формування іміджу та корпоративної культури до роботи зі ЗМІ, партнерами і клієнтами. Особливий інтерес представляють приклади роботи бізнес-і оргконсультантів в реальних організаціях, пов'язаної в вирішенням конкретних завдань. У книги три виразних адресата: підприємці та керівники можуть познайомитися з широким колом можливостей організаційного консультування та тренінгу, тренери та консультанти витягнуть багато корисної інформації в діалозі з досвідченими колегами. А тим, хто навчається менеджменту та консультування і цікавиться психологічними аспектами бізнесу, книга допоможе зорієнтуватися в майбутньому поле професійної діяльності.