Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційне поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментЛогістика
ЗМІСТ:
В.І. Сергєєв. Корпоративна логістика. 300 відповідей на питання професіоналів / За заг. і наук. редакцією проф. а. - М.: ИНФРА-М. - 976 с., 2005
У роботі викладено широке коло питань корпоративної логістики - від понятійного апарату до процедури європейської сертифікації логістичних менеджерів, включаючи найважливіші області професійної діяльності логіста: управління логістичними процесами в закупівлях та дистрибуції; транспортування ; управління логістичними ризиками; складування і вантажопереробка; управління запасами; інформаційно-комп'ютерна підтримка логістики; адміністрування логістичних систем та інші. Книга забезпечена великою кількістю прикладів і практичних ситуацій, що стосуються професійної діяльності логістів промислових і торгових компаній. Призначена для керівників і фахівців компаній з логістики, маркетингу та менеджменту. Може бути корисна також науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вузів, які навчаються за спеціальністю «Логістика».
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Частина 1 ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ І ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ГЛАВА 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Як виник термін «логістика» і як він визначається в словниках?
Яка сучасне трактування поняття «логістика» з позицій бізнесу?
Що є предметом дослідження в логістиці?
Що таке сервісні потоки з позицій логістики і які їхні основні характеристики?
Як можна класифікувати фінансові потоки?
Яка роль інформаційних потоків і які їхні основні характеристики?
Від чого залежить ступінь деталізації операцій в ЛС?
Як можна коротко охарактеризувати ключові логістичні функції?
Як можна коротко охарактеризувати підтримують логістичні функції?
Що таке функціональні області логістики?
ПН Що таке логістичні системи і як можна ЕйЯ їх класифікувати?
Які методологічні принципи використовуються при аналізі і проектуванні логістичних систем?
Що таке ланка логістичної системи і яка роль «третьої сторони» в логістиці?
Яким чином можна побудувати модель ЗЛС?
Що таке логістичний ланцюг?
Що таке логістичний канал?
Що таке логістична мережа?
31 Що таке логістичний цикл?
ГЛАВА 2 ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. БАЗОВІ ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ, СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Що таке «логістичний менеджмент» і яке його призначення в фірмі?
Що таке логістична концепція і які існують основні концепції логістики?
У чому полягає концепція інтегрованої логістики?
B чому полягає проблема оптимізації ресурсів у логістичній системі?
Які завдання оптимізації повинен вирішувати логістичний менеджмент фірми?
Що таке межфункциональная логістична координація?
Що таке міжорганізаційна логістична ил координація?
B чому полягає основний зміст концепції Supply Chain Management?
Що таке логістична стратегія і які стратегії набули найбільшого поширення?
43 Як можна охарактеризувати ключові / комплексні показники ефективності логістики?
Що таке логістична технологія і базова логістична підсистема (модуль)?
Як працює модуль MRP I?
47 Що являє собою система MRP II?
Як можна коротко охарактеризувати підсистеми / модулі DRP?
Що являють собою системи класу ERP?
50 Що являють собою системи класу CSRP?
Що являє собою логістична технологія JIT - Just-in-time (Точно в строк)?
Що таке система KANBAN?
КЕВ У чому полягає основний зміст логістичної Щ технології Leanproduction?
Як можна охарактеризувати логістичну технологію DDT - Demand-driven Techniques / Logistics (Логістика, оріентірованнаянаспрос)?
B чому полягає основний зміст методу «швидкого реагування»?
У чому полягає зміст концепції ECR?
B чому полягає зміст методу VMI?
Література 1.
Частина 2 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ГЛАВА 3 Управління закупівлями
58 Що таке «управління закупками» і яка термінологія використовується для опису цього виду діяльності?
Які цілі логістичного менеджменту в управлінні закупівлями?
У чому полягають особливості процесу закупівель для промислового підприємства?
У чому полягають особливості закупівельного процесу.
62 B чому полягають типові завдання управління закупівлями в промисловій компанії?
Які основні напрямки зниження витрат на закупівлі?
Як відділ закупівель взаємодіє з іншими функціональними підрозділами компанії?
66 У чому полягає проблема вибору постачальника в закупівельній діяльності фірми?
Які фактори необхідно враховувати при виборі постачальника для промислової компанії?
У чому полягає процедура (алгоритм) вибору постачальника?
Як можна коротко охарактеризувати методи вибору постачальників?
Що може бути джерелом інформації про постачальників?
Які функції виконує модуль «Закупівлі» в корпоративній інформаційній системі?
Якими можуть бути раціональні рішення в управлінні закупівлями?
Як визначається потреба в матеріальних ресурсу (готової продукції)?
Як можна оцінити ефективність закупівельних операцій?
Які види звітів доцільно використовувати в закупівельної діяльності компанії?
Література 1.
ГЛАВА 4 ДИСТРИБ'ЮЦІЯ
Що таке дистрибуція?
Як види і атрибути продукції впливають на логістичні рішення в дистрибуції?
79 Які фактори визначають структуру логістичних каналів в дистрибуції?
Як можна класифікувати системи розподілу і структури логістичних каналів в дистрибуції?
Які типи посередників функціонують у дистриб'юції та які функції вони виконують?
Які функції і класифікація торгових посередників у дистрибуції?
Чим обумовлений вибір числа і спеціалізація посередників у дистрибуції і в чому полягають переваги їх використання?
Які фактори впливають на вибір дистрибутивного каналу і структури системи розподілу? 9
Що таке «золоті правила» в дистрибуції?
Як організувати облік і розподіл логістичних витрат в дистрибуції для контролю ефективності Л С? 11
Що означає «обслуговування споживачів» в дистрибуції?
Яка роль логістики у встановленні цілей і завдань обслуговування споживачів?
У чому полягає вироблення політики (програми) в області споживчого сервісу?
Як здійснюється управління якістю споживчого сервісу і які параметри використовуються для оцінки якості?
У чому полягає процедура оцінки якості логістичного сервісу в дистрибуції?
Що являє собою вар-модель Зейтгамла для оцінки ступеня розбіжності між параметрами якості логістичного сервісу?
Як організована логістика зворотних потоків в дистрибуції?
ГЛАВА 5 ТРАНСПОРТУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА МИТНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИКИ
5.1. Транспортно-експедиторське обслуговування в логістичних системах У чому полягає роль транспортування в логістиці?
Які основні завдання повинен вирішувати персонал служби логістики фірми при організації транспортування в ЛС?
Які критерії вибору логістичних посередників?
Які існують основні способи транспортування (види перевезень)?
Що являє собою оператор інтер / мультимодальной перевезення?
Які переваги дають інтер / мультимодальні технології транспортування вантажів?
104 Як функціонує ОІМП?
Які основні принципи організації роботи ОІМП?
Що таке термінальні перевезення і яка їх роль у забезпеченні вантажопотоків по транспортним коридорам?
Як слід вибирати вид транспорту при здійсненні транспортування?
Як вибрати перевізника?
Яку роль у транспортуванні грають експедитори та інші логістичні посередники?
З чого складається комплекс послуг транспортноекспедіторскіх компаній?
Які тенденції розвитку транспортно-експедиторського обслуговування на сучасному етапі?
У чому полягають основні положення міжнародного та російського законодавства про транспортноекспедіторской діяльності?
B чому полягають особливості діяльності транспортно-експедиторської фірми у зв'язку зі способом транспортування (видом транспорту)?
115 Яка роль транспортних і експедиторських компаній у розвитку інтегрованого управління ланцюгами поставок? 39
Що таке вантажна одиниця і як вона використовується в логістиці?
Як розрахувати собівартість перевезень власним транспортом?
Як розрахувати витрати в міжнародних автомобільних перевезеннях?
Що таке «базисні умови поставки» і як вони визначаються в словнику «ІНКОТЕРМС-2000»?
Які особливості застосування правил ІНКОТЕРМС (INCOTERMS)?
Якими нормативними документами регулюються взаємовідносини між контрагентами при транспортуванні вантажів усередині РФ?
Які межі відповідальності перевізника при внутрішніх перевезеннях?
Якими нормативними документами регулюються взаємовідносини між контрагентами при міжнародних перевезеннях вантажів?
Які права учасників транспортування за розпорядженням вантажем?
Я Що необхідно враховувати при перевезенні небезпечних вантажів?
Які межі відповідальності експедитора при організації транспортування?
Управління логістичними ризиками Як можна класифікувати ризики в логістиці?
133 Які існують основні шляхи мінімізації ризиків в логістиці?
У чому полягає мінімізація логістичних ризиків у транспортуванні шляхом страхування?
B чому полягає процедура страхування вантажів при транспортуванні?
Які особливості страхування експедиторської відповідальності?
У чому полягає діяльність сюрвейерной компанії як логістичного консультанта (посередника) у транспортуванні?
Митні аспекти логістики при транспортуванні РК9Я У чому полягає митна перевезення вантажів по процедурі TIR?
У чому полягає режим митного складу?
За якими позиціями відбувається інформаційна взаємодія учасників зовнішньоекономічної діяльності при організації міжнародних перевезень вантажів? 51
Яка процедура організації та здійснення інтермодальних вантажних перевезень під митним контролем по території Росії?
Як можна спростити митне оформлення і супровід міжнародних вантажоперевезень в рамках діяльності міжнародного експедитора?
Які особливості документообігу та перспективи його автоматизації при організації транспортування зовнішньоторговельних вантажів у змішаному сполученні? 52
У чому полягають логістичні аспекти сертифікації та митного оформлення імпортованих продовольчих вантажів через морські та річкові порти?
Організація транспортування в макрологістіческіх системах Що являє собою система міжнародних транспортних коридорів?
Як можна охарактеризувати МТК № 2 і 9?
Які причини створення регіональних транспортних логістичних систем (РТЛС) і яку роль вони відіграють у розвитку економіки регіонів?
Що таке логістична інфраструктура МТК і які принципи її створення та розвитку?
Які програмні заходи складають основу Цільової комплексної програми побудови РТЛС в логістичній інфраструктурі МТК?
Що являють собою логістичні центри в регіональних транспортних логістичних системах і МТК?
154 Яка роль транспортно-логістичних центрів в сучасних логістичних технологіях транспортування?
155 Що являють собою регіональні логістичні транспортно-розподільні системи? 74
У чому суть і які завдання логістичного управління рухом товарів за допомогою РЛТРС?
Яка роль Московського транспортного вузла в організації та управлінні рухом товарів в Московській РЛТРС?
У чому полягає розвиток транспортно-логістичного сервісу на основі великих регіональних розподільних центрів і багатофункціональних термінальних комплексів?
 Література 1.
 ГЛАВА 6 УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
 У яких цілях створюються запаси?
 Чи існують сформувалися концепції управління запасами і в чому вони полягають?
 Що краще - максимальний, оптимальний або мінімальний запас?
 Який склад витрат, пов'язаних з управлінням запасами?
 З чого складаються ризики створення і підтримки запасів?
 Що таке модель управління запасами і які параметри цієї моделі?
 Як можна визначити оптимальний розмір замовлення, необхідний для формування запасу?
 Які існують модифікації основної формули оптимального розміру замовлення?
 Як врахувати невизначеність параметрів при розрахунку оптимального розміру замовлення?
 Що таке система управління запасами з фіксованим розміром замовлення?
 Що таке система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між
 174 У чому полягають переваги і недоліки систем з фіксованим розміром замовлення і з фіксованим інтервалом часу між замовленнями?
 Що таке система управління запасами з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня?
 177 Що таке система управління запасами «мінімум - максимум»?
 У чому полягає метод АВС?
 Як застосовувати нормативний підхід до управління запасами?
 У чому полягає метод XYZ?
 183 Які методи використовуються для прогнозування параметрів систем управління запасами і що таке метод екстраполяції динамічних рядів?
 У чому полягає метод прогнозування динамічних рядів за допомогою експоненціального згладжування?
 Література 1.
 ГЛАВА 7 СКЛАДУВАННЯ І ВАНТАЖОПЕРЕРОБКА
 Які основні завдання логістики складування?
 У чому полягає алгоритм формування складської мережі?
 Які існують види складських споруд, як можна Наш визначити їх розміри?
 191 Яка методологія системного аналізу складу як елемента / ланки ЛЗ?
 Що являє собою склад як елемент / ланка ЛЗ?
 Які переваги дає складування?
 Які основні функції складу в ЛС?
 196 Як можна уявити класифікацію складів в логістиці?
 Що таке вантажний термінал?
 Як можна оцінити ефективність логістичного процесу на складі?
 З чого складаються логістичні витрати, пов'язані з функціонуванням складських систем?
 Які існують моделі і методи розв'язання задачі оптимальної дислокації складів?
 202 Як взаємодіють транспорт і склад в системі складування?
 Як підрозділяються склади за напрямками технічної оснащеності?
 Які основні підсистеми та модулі системи складування?
 Як вибрати критерії оцінки конкурентоспроможних варіантів системи складування?
 У чому полягають особливості модуля «Будівля»?
 Які параметри характеризують модуль «Складська вантажна одиниця»?
 Які логістичні переваги забезпечує пакетування?
 У чому полягають особливості модуля «Підйомно-транспортне обладнання»?
 Які типи застосовуваного на складах стелажного обладнання і способи зберігання вантажів?
 Що являє собою модуль «Система комісіонування»?
 Що являє собою модуль «Інформаційно-комп'ютерна підтримка»?
 Що являє собою логістичний процес на складі?
 Що таке логістична координація на складі?
 Що являє собою вантажопереробка як частина логістичного процесу на складі?
 Які операції виконуються на етапі розвантаження вантажів?
 Які операції виконуються на етапі складування та зберігання?
 Які операції виконуються на етапі комісіонування і відвантаження?
 Які операції виконуються на етапі відвантаження та доставки?
 У чому полягає інформаційне обслуговування складу?
 У чому полягає параметричне опис складу?
 У чому полягає проектування складських зон?
 У чому полягають об'ємно-планувальні рішення на складі?
 Які основні вимоги до взаємного розташування складських зон та розміщення технологічного обладнання на складських площах?
 Як розраховувати площі складських зон?
 Які основні логістичні принципи Мн вантажопереробки?
 Яка роль упаковки в логістичному менеджменті?
 Що таке тара і які основні види тари застосовуються в логістиці?
 Частина З підтримую КОМПЛЕКС ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 ГЛАВА 8 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГИСТИКЕ
 Що таке інформаційні системи та інформаційні технології в логістиці?
 243 Які існують параметри для оцінки ефективності застосування інформаційних технологій в логістиці?
 Що являють собою інформаційні потоки в логістичних системах?
 Що являє собою технологія електронного документообігу (EDI)?
 Які особливості та перспективи застосування EDI-технологій у вітчизняній логістиці? 11
 Що являє собою стандарт / протокол UN / EDIFACT?
 Що являють собою інформаційні системи § 21 стеження, зв'язку та диспетчеризації транспорту?
 Які основні завдання інформаційної системи моніторингу ланцюгів поставок?
 253 Які інформаційні системи і технології слід застосовувати в системі моніторингу ланцюгів поставок?
 Як здійснюється моніторинг взаємодії учасників ЦП системою моніторингу?
 Які основні програмні продукти використовуються в ЛС?
 Як формуються КІС?
 Які існують приклади використання програмного модуля / контуру «Логістика» у вітчизняних КІС?
 Що таке системи класу APS і яка їх зв'язок з логістикою? 34
 Як вибрати інформаційну систему управління підприємством (КІС)?
 Які можливості використання Інтернету в логістиці?
 Що таке інтернет-локалізації в логістиці?
 Що таке \? АР-технології (мобільний Інтернет)?
 266 Що таке універсальний програмний продукт для прокладки маршрутів (PC * Miler / Europe)?
 B чому полягає організація діяльності автотранспортного підприємства за допомогою програмного комплексу «ТрансЛогистик»?
 Що являє собою програма TEDIM для інформаційної підтримки логістики?
 Що являє собою Програма ООН TRADEPOINTS і які перспективи її розвитку в Росії?
 Які існують інтернет-адреси і які характеристики пропонованих послуг в області інформаційних складських технологій?
 Які існують основні організаційні рішення побудови інтегрованої інформаційної підтримки РЛТРС?
 Що являє собою система моніторингу в логістичній інфраструктурі МТК? 49
 Як має будуватися інформаційне забезпечення МТК? 51
 Література 1.
 ГЛАВА 9 АДМІНІСТРУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
 9.1. Загальні питання логістичного адміністрування Що входить в поняття «адміністрування ЛЗ»?
 278 Яка процедура розробки логістичної стратегії фірми?
 У чому полягає процес інтегрованого оперативного логістичного планування?
 У чому полягають організаційні аспекти логістичного менеджменту?
 Як використовується принцип централізації / децентралізації при формуванні логістичних організаційних структур?
 Які особливості формування лінійно-функціональних і дивізіональних організаційних структур служб логістики?
 283 У чому полягають особливості матричних організаційних структур управління логістикою компанії?
 Які особливості є у проектно-(процесно-) орієнтованих організаційних структур управління логістикою компанії?
 Які функції виконує інтегральний логістичний менеджер?
 Як повинна здійснюватися межфункциональная логістична координація?
 Як взаємодіють логістика та маркетинг?
 Як взаємодіє логістика з виробничим, інвестиційним і фінансовим менеджментом фірми?
 Що таке контролінг ЛЗ?
 У чому полягають функції логістичного аналізу та аудиту?
 Що повинен являти собою сучасний логістичний менеджер і яким чином можна сертифікувати його рівень кваліфікації?
 9.2. Управління фінансовими потоками в логістичних системах У чому полягають підходи до управління фінансовими потоками та вимоги до їх параметрами в JIC?
 У чому полягають особливості управління фінансовими потоками на різних етапах логістичного процесу?
 У чому сутність концепції вузлових впливів при управлінні ресурсопотоками?
 Які елементи утворюють внутрішню структуру вузла перетину ресурсопотоків і як можна класифікувати ці вузли?
 Які фактори впливають на вибір інструментарію управляючих впливів на фінансові потоки?
 Які етапи складають процес реалізації вузлових впливів на ресурсопотоки?
 У чому полягають особливості механізму перерозподілу фінансових ресурсів в ЛС?
 Як сформувати систему вузлових впливів?
 Література 1.
 ГЛОСАРІЙ
 Логістика:
  1.  Л. А. Мішина. Логістика. Конспект лекцій. здательство: Ексмо, р.; 160 стор - 2008 рік
  2.  Ковальов К. Ю., Уваров С. А., Щеглов П. Е.. Логістика в роздрібній торгівлі: як побудувати ефективну мережу. - СПб.: Питер,. - 272 с: ил. - (Серія «Роздрібна торгівля»). - 2007
  3.  Іванов, Дмитро Олександрович. Логістика. Стратегічна кооперація. - М.: Вершина. - 176 с. - 2006
  4.  А.А. Корсаков. ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ: Навчальний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М. - 69 с. - 2005 р.
  5.  Рижиков Ю. І.. Теорія черг і керування запасами. - СПб: Пітер. - 384 с.: Ил. - (Серія «Підручники для вузів»). - 2001 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина