Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментОснови маркетингу
ЗМІСТ:
Єгорова М. М., Логінова Є. Ю., Швайко І.Г.. Маркетинг. Конспект лекцій. 160стор., 2008

Посібник підготовлено відповідно до вимог Державного стандарту з дисципліни «Маркетинг». У даному конспекті лекцій дані основні теми по предмету. Матеріал викладено у формі питань і відповідей для успішної підготовки та здачі предмета.

Призначено для студентів економічних спеціальностей.

Лекція 1. Поняття маркетингу
1. Передумови виникнення маркетингу
2. Етапи розвитку маркетингу
3. Поняття і сутність маркетингу
4. Принципи маркетингу
5. Цілі і завдання маркетингу
6. Функції маркетингу
7. Концепція маркетингу
8. Класифікація маркетингу
9. Суб'єкти маркетингу
10. Види маркетингу
11. Елементи комплексу маркетингу
12. Поняття маркетингової діяльності
13. Методи маркетингової діяльності
15. Структура маркетингової діяльності
16. Зовнішня маркетингова середу
17. Внутрішня середовище маркетингу
18. Процес і система маркетингу
19. Управління маркетингом
20. Роль маркетингу в діяльності підприємства
21. Служба маркетингу на підприємстві
Лекція 2. Маркетингове дослідження ринку
1. Поняття конкуренції
2. Види конкуренції
3. Поняття і сутність маркетингового дослідження ринку
4. Конкурентні стратегії
5. Основні напрямки досліджень в маркетингу
6. Методи дослідження ринку
7. Метод експертних оцінок
8. Метод бенчмаркінгу
9. Дослідження з використанням фокус-групи
10. Маркетингове середовище
11. План маркетингу
12. Маркетингове уявлення ринку
13. Маркетингова інформація, її види
14. Позиціонування товару
Лекція 3. Сегментація ринку
1. Поняття і сутність сегментування
2. Етапи сегментування
3. Види сегментації
4. Критерії сегментації ринку
5. Стратегія і можливості сегментації ринку
6. Поняття сегменту і ніші ринку
7. Множинна сегментація
8. Вибір цільових сегментів
9. Класифікація споживачів
10. Характеристики покупців, що впливають на їх поведінку при покупці
11. Особистісні та психологічні фактори
12. Модель купівельної поведінки
13. Напрями вивчення споживачів
Лекція 4. Товар і послуга в маркетингу
1. Товар, як засіб задоволення споживачів
2. Поняття товару, класифікація товару
3. Споживчі властивості товару
4. Товарний асортимент
5. Конкурентоспроможність товару
6. Маркетингова стратегія товару
7. Життєвий цикл товару
8. Розробка нового товару
9. Маркетингова стратегія на кожному етапі ЖЦТ (життєвий цикл товару)
10. Сутність і значення товарної політики. Формування товарної політики
11. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару
12. Поняття і сутність товарного знака. Значення товарного знака
13. Сутність товароруху
14. Упаковка та маркування товару
15. Канали товароруху
16. Поняття, сутність і класифікація послуг
17. Невідчутність, невіддільність і непостійність якості послуг
18. Роль послуг у системі маркетингу
19. Диференціювання пропозиції товару
Лекція 5. Цінова політика в маркетингу
1. Ціноутворення: поняття і сутність
2. Види ціноутворення
3. Значення ціноутворення в маркетингу
4. Маркетингове поняття ціни
5. Методи ціноутворення
6. Визначення ціни
7. Роль ціни на ринку
8. Процес встановлення ціни на новий товар
9. Регулювання ціноутворення
10. Показники фінансового становища фірми
11. Реакція споживачів на зміни цін
Лекція 6. Збутова політика підприємства
1. Збутова політика підприємства
2. Фактори, що впливають на рівень обслуговування покупців
3. Система товароруху
4. Методи каналів збуту
5. Канали розподілу товарів
6. Функції каналів розподілу
7. Форми розподілу товарів
8. Види торгових посередників
9. Система просування товару
10. Стратегії просування товару
Лекція 7. Аналіз в маркетингу
1. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища
2. Аналіз організації збутової діяльності на підприємстві
3. Аналіз факторів, що впливають на підвищення якості продукції
4. Аналіз конкуренції. Ідентифікація конкурентів. Рівні конкуренції
5. SWOT-аналіз підприємства
6. Аналіз фінансового стану
Лекція 8. Маркетингові комунікації просування товару
1. Маркетингові комунікації
2. Стимулювання збуту
3. Стимулювання збуту
4. Сутність і завдання стимулювання
5. Поняття реклами, її цілі та функції
6. Форми реклами
7. Планування бюджету
8. Реклама і життєвий цикл товару
9. Принципи ефективної реклами
10. Принципи вибору каналу розповсюдження реклами
11. Методи особистих продажів
Лекція 9. Управління в маркетингу
1. Маркетинговий контроль
2. Особливості управління маркетингом
3. Види контролю в маркетинговій діяльності
4. Маркетинговий аудит
5. Планування маркетингу
6. Методи оцінки ефективності маркетингової діяльності
7. Основи концепції управління підприємством в умовах ринку
Лекція 10. Міжнародний маркетинг
1. Поняття міжнародного маркетингу
2. Сутність і завдання міжнародного маркетингу
3. Концепції міжнародного маркетингу
4. Принципи, середа міжнародного маркетингу
5. Особливості переходу до міжнародного маркетингу
6. Життєвий цикл товару на міжнародних ринках
7. Світові ціни. Цінова політика на міжнародних ринках
8. Сервіс в міжнародній торгівлі
9. Сегментування міжнародного ринку
10. Конкурентні стратегії в міжнародному маркетингу
11. Експортна товарна політика
12. Маркетингові дослідження світових ринків
13. Патентно-правове забезпечення
Основи маркетингу:
  1. Н.Я. Колюжновая, А.Я. Якобсона. Маркетинг: загальний курс: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за напрямом 521600 «Економіка». - М: Изд-во Омега-Л. - 476 с. - (Вища економічна освіта) - 2006
  2. Мхітарян С.В.. Галузевий маркетинг / Мхітарян С.В. - М. Ексмо. - 368 с. - (Вища економічна освіта). - 2006 рік
  3. А.П. Панкрухин. Маркетинг: Учеб. для студентів Гільдія маркетологів. - 3-е вид. - М.: Омега-Л. - 656 с. - 2005 р.
  4. Т.А. Бурцева, В.С. Сизов, О.А. Цень. Управління маркетингом: Навчальний посібник. - 271 с. - 2005 р.
  5. Н.К.Моісеева, М.В.Конишева. Управління маркетингом: теорія, практика, інформаційні технології: Учеб. посібник. -М.: Фінанси і статистика. - 304 с: ил. - 2005 р.
  6. Бєляєв В.І.. Маркетинг: основи теорії та практики. М.: Кнорус, 2005. - 672 с. - 2005 р.
  7. ЦАХАЛ Р. К., Муртузаліева Т. В., Алієв С. А.. Основи маркетингу. - М.: Видавництво «Іспит». - 2005 р.
  8. І. Л. Акуліч. Маркетинг: - Підручник. - 2-е вид., Пе-рераб. і доп. - Мн.: Виш. шк., - 447 с. - 2002 рік
  9. І.А.Тогунов. Маркетинг: філософія моделювання. - Володимир. - 172 с. - 1999 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина