Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментКонсалтинг
ЗМІСТ:
Токмакова Н.О., Андриянова М.В.. МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГ / навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ. - 271 с., 2009

Консультування з питань управління, тобто управлінське консультування - особлива сфера послуг і складова частина інфраструктури ринкової економіки. Це важлива професійна служба, яка допомагає керівникам аналізувати і вирішувати що стоять перед їх організаціями практичні завдання, а також переймати чужий досвід.

Для Росії професійне управлінське консультування є порівняно новою областю, хоча консультування як форма дачі незалежних рад існує настільки довго, скільки існує людство. Останні 10 років характерні тим, що консультування з індивідуальної професійної діяльності перетворюється на індустрію. У зв'язку з цим вивчення управлінського консультування набуває великого значення, перетворюючись на необхідний предмет базової теоретичної та практичної підготовки, і стає дуже актуальним.

Мета даного праці полягає в наданні допомоги всім зацікавленим особам у вивченні та закріпленні знань з управлінського консультування, що виражається в ознайомленні з станом справ у цій галузі, з проблемами і перспективами ефективного використання послуг професійних консультантів. Виробленні практичних навичок з організації та здійснення управлінського консультування, необхідних для правильної орієнтації в наданні консультаційних послуг, підборі консалтингових організацій та укладанні консультаційних договорів.

Завдання вивчення дисципліни: -

ознайомлення з суттю і змістом консультаційної діяльності; -

навчання теорії і практиці проведення управлінського консультування з використанням професійних консультантів; -

закріплення знань і розвиток навичок з практичного консультування.

Для вивчення даної дисципліни студент повинен: -

знати дисципліни, що вивчають інформаційні ресурси та ринки, основи бізнесу, менеджмент організацій, основи психології та соціології; -

вміти дати визначення основним поняттям у сфері управлінського консультування; відносити різні ситуації, з якими стикаються консультанти, до відповідних видів завдань; виявляти основні проблеми предмета і методу управлінського консультування; аналізувати і шукати шляхи вирішення цих проблем; формулювати основні принципи поведінки з клієнтом; розрізняти зовнішніх і внутрішніх консультантів; визначати правильну стратегію поведінки консультанта, класифікувати консультаційні послуги; аналізувати різні ролі консультанта, вибирати консультаційну фірму або консультанта; співвідносити фази консультування з відповідними етапами і стадіями; оцінювати результат консультування.

Передмова
Глава 1. Особливості консалтингу як бізнесу
Загальні відомості
Економічна основа бізнесу консалтингових фірм
Клієнт і консалтингова фірма
Консультант та консалтингова фірма
1.5. Клієнт і консультант
Глава 2.
Тенденції та перспективи розвитку менеджменту-консалтингу
Глава 3. Основні принципи управління консалтинговою діяльністю
Загальні поняття
Визначення продукції
Визначення базових клієнтів
Нова продукція і дослідження
Розмір і темп росту організації
Глава 4. Маркетинг консалтингових послуг
Маркетингова програма
Тактичні прийоми маркетингу
Глава 5. Фінансові основи менеджменту-консалтингу
Фактори прибутковості консалтингової компанії
Собівартість консалтингових послуг
Цінова політика
Форми оплати консалтингових послуг
Глава 6. Управління консалтинговими проектами
Підготовка до виконання проекту
Основи консультування
Глава 7. Оперативний та фінансовий контроль консалтингової діяльності
Операційний робочий план і бюджет консалтингового проекту
Контроль виконання договірних зобов'язань та оцінка ефективності консалтингової діяльності
Глава 8. Структурування консалтингових організацій
Правові форми консалтингового бізнесу
Організаційні структури менеджменту-консалтингу та їх характеристика
Характеристика окремих підрозділів консалтингової фірми
Глава 9.
Основні поняття та визначення управлінського консультування
Контрольні питання: 1.
Тести 1.
ГЛАВА 10. Предмет і метод управлінського консультування
Загальні положення
Класифікація методів і методик консультування
10.3. Методи роботи консультантів під час здійснення консультаційного проекту
Контрольні питання 1.
Тести 1.
Глава 11. Суб'єкти і об'єкти консультування. Види і форми консультування
Суб'єкти і об'єкти консультування
Експертне консультування
Процесне консультування (консультування по процесу)
Навчальне консультування
Типологія управлінського консультування
Контрольні питання 1.
Тести 1.
Глава 12. Області управлінського консультування. Ринок управлінського консультування
Історія управлінського консультування
Управлінське консультування в Росії 12.2.1. Становлення ринку консультування в Росії
Специфіка консультаційної діяльності в Росії
12.3. Класифікація консультаційних послуг
Контрольні питання 1.
Тести 1.
Глава 13. Рольова природа консультування
Типи поведінки при консультуванні
13.2. Ролі консультанта
Контрольні питання 1.
Тести 1.
Глава 14. Вибір консультанта
Консультант-помічник у вирішенні управлінських проблем
Відбір і остаточний вибір консультанта
Контрольні питання 1.
Тест 1.
Глава 15. Процес консультування
Підходи в консультуванні
15.2. Стадії, етапи, фази процесу консультування
Контрольні питання 1.
Тести 1.
Глава 16. Оцінка результатів консультування
Напрями консультування
Ефективність і якість консультування
Контрольні питання 2.
Тести 1.
Програми Додаток 1 Коротка характеристика ділових послуг
Додаток 2
Питання до заліку 1.
Глосарій
Список рекомендованої літератури 1.
Консалтинг:
  1. Т.Н. Ананьєва, А.І. Ткалич. ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ - 2006
  2. Л. Кроль, Є. Пуртова. Інструменти розвитку бізнесу: тренінг і консалтинг - М.: Незалежна фірма "Клас", - 464 с. - (Психологія і бізнес). - 2001 рік