Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментТелекомунікації
ЗМІСТ:
Н.П. Резнікова, Є.В. Дьоміна, В.Б. Булгак та ін. Менеджмент в телекомунікаціях / Под ред. Н.П. Резнікової, Є.В. Дьоміною. - М.: Еко-Трендз. - 392 с.: Ил., 2005
Розглядається широке коло питань теорії та практики управління організаціями та мережами зв'язку. Вперше викладено матеріал, що висвітлює найважливіші боку менеджменту організацій зв'язку в умовах структурної перебудови суспільно-економічного життя в країні, глобалізації та розвитку інформаційного суспільства. Показано, як загальні принципи і методологія менеджменту знаходять відображення в галузевому менеджменті з урахуванням особливостей технологічних процесів і послуг в інфокомунікаціях. У 18 розділах книги по суті знайшло відображення все те, що в пізнавальному та практичному планах може становити інтерес не тільки для менеджерів галузі, але і користувачів: галузеві особливості виробничого менеджменту, організаційні структури в телекомунікаціях, планування у зв'язку, правове регулювання та міжнародні аспекти діяльності , система організації та управління мережами зв'язку, управління персоналом, якістю і відносинами з клієнтами, фінансовий, інвестиційний та інноваційний менеджмент та ін Для менеджерів і фахівців телекомунікаційних компаній різного профілю, студентів і аспірантів, які вивчають питання управління в зв'язку.
Передмова від компанії «Голден Телеком»
ВСТУП
Розділ 1 ОСНОВИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Глава 1. Сутність, цілі та завдання менеджменту в телекомунікаціях
1.1. Поняття і предметна область менеджменту
Принципи сучасного менеджменту
Системний підхід до організації управління та оцінка його ефективності
1.4. Завдання менеджменту в телекомунікаціях в XXI столітті
Глава 2. Організація як об'єкт менеджменту
Класифікація організацій
Функціонування організацій
Життєвий цикл організації
Зміни і стабільність
Самоорганізація та самоврядування
Глава 3. Методи управління та прийняття рішення
Управлінський цикл і методи управління
Загальна характеристика процесу прийняття рішення
Загальна характеристика методів і моделей ефективного прийняття рішень
Розділ 2 ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРІ
Глава 4. Загальна характеристика виробничого менеджменту в телекомунікаціях
Галузеві особливості виробничого менеджменту
Системне уявлення телекомунікаційної сфери
Єдина система електрозв'язку Російської Федерації і її складові
4.4. Цілі створення та функціонування телекомунікаційної системи
Глава 5. Організація і функціонування операторів в телекомунікаційній галузі
Організаційні структури в телекомунікаціях
Адаптація організації до завдань її розвитку
Загальна характеристика процесів в організаціях
Процесний підхід до управління організаціями
Глава 6. Стратегічне управління організаціями в телекомунікаціях
Стратегічний процес і складності його здійснення
Складові і атрибути стратегії розвитку організації
Вибір потенційних стратегій
Облік особливостей фірм при виборі стратегії
Глава 7. Планування діяльності організації в телекомунікаціях
Основи планування діяльності організації в контексті стратегічного процесу
Призначення і структура бізнес-плану
Призначення і функції бюджетування
Планування потреб у послугах і засобах зв'язку
Глава 8. Правове регулювання телекомунікацій та напрями його вдосконалення
Основні завдання, форми і система державного регулювання відносин у сфері телекомунікацій
Розвиток правової бази в телекомунікаційній сфері
Створення правового механізму надання універсальних послуг і обмеження монополії в телекомунікаціях
Міжнародні аспекти взаємодії в сфері телекомунікацій
Міжнародні організації в телекомунікаційній сфері
Розділ З ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ
Глава 9. Система організації та управління мережами зв'язку та основні напрями її розвитку
Глобальна інфокомунікаційних інфраструктура
9.2. Загальна характеристика елементів інфокомунікаційних мереж
Мережеві технології. Системи передачі і комутації
Структура основних видів інфокомунікаційних мереж
Глава 10. Інфокомунікаційні послуги і загальна характеристика сучасних технологій їх надання
Служби електрозв'язку та послуги інфокомунікаційних мереж
Мережеві технології створення послуг
Еталонна модель инфокоммуникационной мережі
Глава 11. Організація управління та технічна експлуатація телекомунікаційних мереж
Система управління оператора первинної мережі на базі TMN
Система управління оператора вторинної мережі на базі TMN
Завдання і принципи взаємодії систем управління мережами операторів
Основи організації технічної експлуатації засобів і мереж
Розділ 4 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ З орієнтації на клієнта
Глава 12. Організація обслуговування і управління взаємовідносинами з клієнтами
Системи управління взаємовідносинами з клієнтами
Базові принципи CRM
Можливості CRM в діяльності організації
Стандартизація процесів по роботі з клієнтами
Глава 13. Управління якістю в телекомунікаціях
Основні поняття і сутність управління якістю
Інструменти і методи оцінки та управління якістю
Забезпечення управління якістю
13.4. Поліпшення діяльності організації
Глава 14. Управління персоналом організацій в телекомунікаціях
Адаптація персоналу до перетворень
Підвищення компетентності та обізнаності персоналу
Мотивація праці як інструмент управління
Розділ 5 СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Глава 15. Маркетинг - сучасна концепція управління організацією
Маркетинг - інструмент орієнтації компанії на клієнта
Маркетинговий процес
Дослідження ринку в комерційних цілях організації - об'єктивна необхідність
Глава 16. Фінансові важелі управління організацією
Місце фінансового менеджменту в діяльності оранізації
Принципи і основні функції фінансового менеджменту
Управління ціною організації
Система фінансового забезпечення господарської діяльності організацій
16.5. Управління емісійної діяльністю акціонерного товариства і підвищення вартості капіталу
Глава 17. Управління інвестиційною діяльністю організації
Економічна сутність інвестицій
Загальні умови інвестиційної діяльності
Інвестиційний проект та його оточення
Параметри інвестиційного планування
Визначення вартісних характеристик інвестиційного проекту
Глава 18. Інноваційний менеджмент
Інноваційний потенціал розвитку організації
Інноваційний процес. Економічна цінність інновацій
Організація і управління інноваційною діяльністю
Інноваційні процеси в телекомунікаціях і шляхи їх вдосконалення
Загальна характеристика ризиків
Ризик-менеджмент як система
Телекомунікації:
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина