Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Менеджмент
МЕНЕДЖМЕНТ
Федотова М.Г. Зв'язки з громадськістю як антикризовий менеджмент: навч. посібник - Омськ: Изд-во ОмГТУ. - 64 с. 2009

У навчальному посібнику дається уявлення про суть антикризового менеджменту, ролі зв'язків з громадськістю в розробці та реалізації антикризової стратегії. Розглянуто основні принципи побудови та реалізації програми антикризових комунікацій, принципи роботи з цільовими аудиторіями в умовах кризи, умови створення ефективних повідомлень для різних цільових аудиторій.

Містить перелік завдань з дисципліни «Зв'язки з громадськістю як антикризовий менеджмент», методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

Анікін Б.А., Рудая І.Л. Аутсорсинг і аутстаффінг: високі технології менеджменту: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М,. - 320 с. - (Вища освіта). 2009
Навчальний посібник містить теоретичне узагальнення напрямків розвитку аутсорсингу і аутстаффінгу як технологій сучасного менеджменту. Розглянуто понятійний апарат аутсорсингу і аутстаффінгу, сутність окремих форм та видів аутсорсингу, зміст і основні етапи реалізації аутсорсинг-проекту. Визначено сфери застосування аутсорсингу і аутстаффінгу в менеджменті організації. Наведено численні практичні приклади та виявлено тенденції розвитку ринку послуг аутсорсингу і аутстаффінгу в Росії і за кордоном. Призначено для менеджерів різних рівнів управління, фахівців з управлінського консультування, науковців та викладачів вищої школи. Рекомендується слухачам системи післявузівської освіти, атакож студентам, магістрам і аспірантам, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації».
Голіков В. Д. Менеджмент 2007

Робота може виявитися корисною і для діючих менеджерів, підприємців, бізнесменів, комерсантів при виробленні потрібного стилю поведінки, організації праці, розробці стратегії і тактики дій, вирішенні проблем комунікації та мотивації, розвитку корпоративної культури.

Пустоветова, І. К. Менеджмент: навч. посібник. У 2 ч. Ч. 2 / І.К. Пустоветова. - Омськ: Изд-во ОмГТУ. - 92 с. 2007

У другій частині навчального посібника розглядаються процеси і функції менеджменту, напрями підвищення ефективності управління людським капіталом і організацією. Продовжують висвітлюватися питання менеджменту організації, що функціонує в конкурентному ринковому середовищі. Особливістю книги є підхід до розгляду менеджменту з позицій найбільш ефективного використання потенціалу організації в умовах динамічно мінливого оточення. Зміст роботи відповідає державним освітнім стандартам спеціальностей 080502 «Економіка і управління на підприємстві (по галузях)» та напрямки 080100 «Економіка».

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей і напрямків, молодих фахівців і управлінців, які підвищують кваліфікацію, з метою успішного оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для ефективної діяльності менеджерів.

Ковальов В. В. Фінансовий менеджмент; теорія і практика. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 1024 с. 2007
Книга являє собою поглиблений курс відносно новою і динамічно розвивається дисципліни, присвяченій опису логіки, принципів і техніки управління фінансами комерційної організацій. Викладено авторський підхід до структурування і сутнісному наповненню курсу. Детально охарактеризована еволюція фінансового менеджменту, описана його взаємозв'язок з неокласичної теорією фінансів та бухгалтерським обліком, розглянуті принципи аналізу і фінансового планування, наведені моделі оцінки фінансових активів, критерії оцінки інвестиційних проектів і способи управління оборотними коштами, викладені базові концепції теорій ефективного ринку капіталу, портфельних інвестицій , структури капіталу.
Е.В. Іскренко Міжнародний бізнес: Навчально-методичний комплекс - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 176 с. 2003

Навчально-методичний комплекс «Міжнародний бізнес» містить основні теоретичні аспекти, що характеризують специфіку функціонування сучасного міжнародного бізнесу, практичні завдання та кейси, а також перелік необхідних методичних матеріалів для самостійної роботи.

Призначений для слухачів Програми підготовки управлінських кадрів для організацій народного господарства РФ за фахом «Менеджмент організацій», а також може бути корисний для аспірантів, здобувачів, магістрів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ТЕТЯНА КАМІНСЬКА ЗВ'ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. Посібник з дистанційного навчання для гуманітарних спеціальностей. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 2002 2002

Зв'язки з громадськістю необхідні для успішного та ефективного управління - це твердження сьогодні не стане заперечувати жоден менеджер цивілізованого світу. У багатьох країнах заняття зв'язками з громадськістю є професією, цьому вчать у вузах і на курсах. Фахівців, зайнятих у цій сфері, повсюдно називають фахівцями public relations. Поки представники наукових кіл сперечаються про найкращому російською еквіваленті цього словосполучення, ЗМІ щосили використовує визначення "PR-мен", "РЯ-спеціаліст" або навіть "піарник". Діяльність професіоналів у цій галузі спрямована на встановлення сприятливих відносин між громадськими інститутами і самим суспільством.

В. А. Абчука Менеджмент: Підручник. - СПб.: Видавництво «Союз». - 463 с. - (Серія «Вища школа»). 2002

Підручник відповідає державному стандарту для вищої професійної освіти і містить необхідний обсяг відомостей за напрямом «Менеджмент». Головною метою підручника є розкриття змісту сучасного менеджменту, ознайомлення з його методологією, основними категоріями і поняттями, створення теоретичної і практичної бази для самостійної діяльності менеджера в російських умовах.

Книга зацікавить не лише студентів вузів та інших учнів, а й широкі кола практикуючих менеджерів і державних службовців, стурбованих нині проблемами управління організаціями: підприємствами, фірмами, установами.

Грейсон Джексон К. молодший, О'Делл Карла Американський менеджмент на порозі XXI століття

Книга присвячена вирішенню численних проблем, що накопичилися як в теорії, так і практиці американського управління до кінця XX століття. Чітко сформульовані управлінські рецепти підвищення якості, конкурентоспроможності, загальної ефективності виробництва американських промислових фірм, що зіткнулися з запеклої конкуренцією на світовому ринку.