Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМотивація
ЗМІСТ:
Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, С.М. Апенько, А.І. Мерко. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: Навчальний посібник. Практичні завдання (практикум). - М.: Видавництво «Альфа-Прес». - 640 с., 2010

Розглянуто сучасні тенденції мотивації та стимулювання персоналу організацій усіх форм власності. У теоретичній час-ти основну увагу приділено особистості в економіці праці, людині як об'єкту економічного і соціального впливу, працівникові в системі економіки персоналу, роботі та її аналізу, основам трудової мотивації і впливу на неї організаційної культури, винагороді працівників, а також їх мотивації і стимулюванню.

Друга частина посібника присвячена практичним завданням (практикуму) з теорії та концепції мотивації, технології та методів мотивації, методиками вивчення мотивації і мотивів професійної діяльності.

Для студентів і аспірантів економічних і технічних вузів, керівників організацій та підприємств усіх форм власності, працівників підрозділів по мотивації і стимулюванню персоналу.

Введення
Частина I СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ мотивування і стимулювання ПЕРСОНАЛУ
Глава 1 ОСОБИСТІСТЬ І ЛЮДИНА В ЕКОНОМІЦІ ПРАЦІ
Глава 2
ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ
Глава 3
ПРАЦІВНИК В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ ПЕРСОНАЛУ
Характеристика підходів до оцінки людського капіталу
Аналіз понять трудового потенціалу в економічній літературі
Аналіз понять робочої сили і трудового потенціалу людських ресурсів в економічній літературі
Глава 4
ДІЯЛЬНІСТЬ І ТРУДОВА АКТИВНІСТЬ
Глава 5
РОБОТА І ЇЇ АНАЛІЗ
Додаток до глави 5 Аналіз та проектування робочого місця (посади)
Бальна оцінка критеріїв (факторів), що характеризують робоче місце і вимоги до працівника
Приклад інформаційної форми опитувальника для аналізу робіт в діалоговому режимі 1.
Опитувальник
Перелік основних професійно важливих якостей (ПВК), що використовуються в сучасних теоріях праці
Оцінка особистих якостей претендента
Оцінка професійних якостей претендента
Опис процедур оцінки професійно значущих особистісних якостей
Заявка на аналіз посади
Структурований перелік завдань для робочого місця / посади
Експертна оцінка завантаження робочого місця / посади
Показники характеристик роботи
Профіль ПОСАДИ
Примірне положення про посадовий інструкціі62
Посадова інструкція (Job description)
Посадові інструкції працівників служби управління персоналом
Посадова інструкція
Глава 6
ОСНОВИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛУ
Додаток до глави 6 Різновиди визначень мотивації, в тому числі стосовно трудової діяльності
Визначення мотивації праці в сучасних роботах російських вчених
Основні теорії мотивації
Система мотивів до праці, основні характеристики
Класифікація ПОНЯТЬ в області мотивації трудової діяльності
П'ять стовпів самомотивації
Основні принципи рефрейминга *
Теорії мотивації в ретроспективі
Схема перетину фундаментальних потреб людини
Глава 7
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА мотивації працівників
Додаток до глави 7 Визначення організаційної культури
Сутність культури організації та фактори, що її формують (за Ю. І. Саратовцеву)
Місія організації
Формування і підтримка корпоративної культури
Етапи формування організаційної культури
Структура кодексу корпоративної поведінки
Складові організаційної культури
Глава 8
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛУ
Додаток до глави 8 Співвідношення вартості та корисності опцій лояльності, вигод і ризиків компанії
Частина II
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ (ПРАКТИКУМ) ПО КУРСУ «МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Розділ 1 ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ МОТИВАЦИИ: ЗМІСТ І ВИКОРИСТАННЯ НА ПРАКТИЦІ
Основні поняття мотивації праці та поведінки в організації
Вправа 1 «Аналіз понять»
Вправа 2 «Взаємозв'язок і зміст мотиваторів»
Вправа 3 « підслухана розмова »
Вправа 4« Роль мотивації трудової діяльності в системі управління персоналом »
Мотивування співробітників задоволенням їхніх потреб
Вправа 1« Мотивація задоволенням потреб за допомогою функцій управління персоналом »
Вправа 2« Мотиваційні і гігієнічні фактори мотивації »
Вправа 3« Підбір роботи відповідно до потреб »
Завдання для самостійної позааудиторної роботи Вправа «Використання змістовних теорій мотивації на практиці»
Мотивування персоналу за допомогою підкріпленого навчення
Вправа 1 «Схема підкріплення і вибір підкріплювальної стратегії »
Вправа 2« Оцінка стратегій підкріплення »
Вправа 3« Порівняння ефектів режимів підкріплення »
Вправа 4« Аналіз режимів позитивного підкріплення »
Рольова гра« Проведення бесіди дисциплінарного характеру »
Завдання для самостійної позааудиторної роботи Аналіз ситуації« Проблема запізнень »
Мотивування персоналу за допомогою постановки цілей
Ділова дискусія «Правила постановки цілей»
Тест «Рух до мети»
Тест «Планка цілей»
Вправа 1 «Встановлення планки цілей»
Аналіз ситуації «Ефективна постановка планки цілей»
Вправа 2 «Оцінка якості цілей»
Вправа 3 «Вплив труднощі цілі на продуктивність праці»
Завдання для самостійної позааудиторної роботи Вправа «Розробка заяви про цілі»
Мотивування з допомогою організаційної справедливості
Вправа 1 «Самооцінка досвіду формування суджень про справедливість»
Вправа 2 «Типи реакцій на несправедливість»
Вправа 3 «Дистрибутивная справедливість»
Вправа 4 «Де ж тут справедливість?»
Завдання для самостійної позааудиторної роботи Відповіді на запитання «Реакції на дистрибутивну несправедливість»
Тест «Рівень справедливості міжособистісних відносин»
Мотивування співробітників за допомогою зміни їх очікувань
Вправа 1 «Вплив факторів мотивації на її рівень»
Вправа 2 «Використання моделі очікування в практиці прийняття управлінських рішень»
Вправа 3 «Аналіз мотивації за допомогою моделі очікувань»
Аналіз ситуації «Теорія очікувань в дії »
Завдання для самостійної позааудиторної роботи Аналіз ситуації« Організаційна перебудова »
Вправа« Накопичення досвіду мотивації »
Комплексні завдання до розділу 1. Теорії та концепції мотивації: утримання та використання на практиці
Ділова гра «Використання теорій мотивації в управлінні персоналом»
Аналіз ситуації «Зміни в системі заробітної плати в банку»
Вправа 1 «Теорії мотивації і практика управління персоналом»
Вправа 2 «Мотивація в економічно важкий час»
Розділ 2 ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ, ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, ФОРМУВАННЯ І КОРЕКЦІЇ
Методи і методики оцінки мотивації праці. Техніка формулювання питань та проведення співбесіди з оцінки мотивації праці Вправа 1 «Порівняльний аналіз методів оцінки мотивації»
Рольовий вправу 2 «Техніка формулювання питань та проведення співбесіди з оцінки мотивації діяльності»
Вправа 3 «УМС-анкета»
Завдання для самостійної позааудиторної роботи Вправа «Аналіз методик оцінки мотивації»
Інтерпретація результатів оцінки мотивації співробітника і формування індивідуальної мотиваційної системи
Вправа 1 «Інтерпретація мотиваторів»
Вправа 2 «Аналіз карти мотиваторів»
Практичне дослідження «Аналіз мотиваційної структури особистості та розробка рекомендацій щодо функціям управління персоналом »
Завдання для самостійної позааудиторної роботи Вправа« Навички інтерпретації відповідей на питання про мотивації »
Методи і способи корекції мотиваційного потенціалу персоналу
Вправа 1 «Схема планування корекції карти мотиваторів»
Вправа 2 «Коригування мотиваторів»
Вправа 3 «Автономізація мотиву»
Демотивація співробітників і способи її подолання
Вправа 1 «Подолання причин демотивації»
Аналіз ситуації «Демотивація персоналу»
Завдання для самостійної позааудиторної роботи Вправа «Дії щодо збалансованості мотивації і можливостей персоналу»
Формування механізму мотивації в організації та оцінка його ефективності
Вправа «Діагностика мотиваційної середовища компанії»
Тематична конференція «Ефективність внутрішньої і зовнішньої мотивації студентів та напрямки розвитку мотивації»
Комплексні завдання до поділу 2. Технології та методи оцінки мотивації, її інтерпретації, формування та корекції
Аналіз ситуації «Прийняття кадрових рішень на основі аналізу карти мотиваторів співробітників віртуального відділу»
Вправа 1 «Мотивування співробітників віртуального відділу за допомогою постановки цілей, делегування функцій і контролю їх досягнення »
Вправа 2« Демотивація співробітників віртуального відділу та способи її подолання »
Вправа 3« Корекція мотиваційного потенціалу співробітників віртуального відділу »
Розділ 3 МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ І МОТИВІВ
Методики вивчення мотивації професійної діяльності Анкета оцінки рівня мотивації співробітників (варіант 1 для заповнення співробітниками)
Анкета оцінки рівня мотивації співробітників (варіант 2 для заповнення керівником)
Анкета «Оцінка мотиваційного середовища в компанії»
Анкета вивчення мотивації співробітників
Методика «Виявлення установок" праця-гроші "»
Методика «Самооцінка стилю управління»
Методика «Схильність до певного стилю керівництва»
Методики діагностики професійного вигорання
Методика «діаностіка рівня емоційного вигорання» [14]. Варіант методики В. В. Бойко
Опитувальник на «вигорання» МВ1
Методики мотивації навчальної діяльності
Методика «Мотивація навчання у вузі »(14) (запропонована Т. І. Ільїної)
Методика« Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів »[14] (запропонована А. А. Реан і В. А. Якуніним)
Методики вивчення вираженості різних потреб і мотивів особистості, сили і стійкості мотивів
Анкета з теорії мотивації А. Маслоу
Тест на виявлення переважаючих потреб: під влади, визнання, досягнення
Методика «Потреба в спілкуванні» [14] (розроблена Ю. М. Орловим, 1978)
Методика «Оцінка потреби в схваленні»
Методика «Мотивація афіліації»
Методика «Мотивація до успіху»
Методика «Мотивація до уникнення невдач» [14] (запропонована Т . Елерс)
Методика «Потреба в досягненні»
Опитувальник «МАС»
Методика «Діагностика мотиваційної структури особистості» [14) (автор В. Е. Мільман)
Методики вивчення мотивації поведінки в групі
Методика «О-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки в реальній групі» [14] ( автор В. Стефансон)
Методика «Дослідження сприйняття індивідом групи» [141 (автор Є. В. Залюбовська)
Методика «Спрямованість особистості»
Додаток до частини II Інтерпретація мотиваторів і можливі варіанти висновків
Категорії співробітників і основні схеми дій
Література до частини II
Мотивація:
  1. Яковлєва Т. Г.. Мотивація персоналу. Побудова ефективної системи оплати праці. - СПб.: Пітер. - 240 с.: Ил. - 2009 рік