Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментУправління інноваційними проектами
ЗМІСТ:
Казанцев А.К., Мінделі Л.Е.. Основи інноваційного менеджменту, 2004

Інноваційний менеджмент - це галузь економічної науки і практичної діяльності, що вивчає системи управління процесами створення і поширення нововведень у всіх сферах цілеспрямованої діяльності людини.

Вивчення теоретичних основ і практичних методів інноваційного менеджменту складає зміст спеціальної навчальної дисципліни, передбаченої навчальними планами більшості економічних спеціальностей. Знання основ управління інноваційною діяльністю в однаковій мірі необхідно фахівцям, які займаються науковими дослідженнями, розробникам нової техніки, менеджерам і фінансовоекономіческім працівникам різних сфер бізнесу.

Видання орієнтоване на широке коло фахівців, зайнятих в інноваційній сфері, а також на студентів і аспірантів, які вивчають економіку і менеджмент.

ПЕРЕДМОВА
Глава 1 ІННОВАЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1.1. Основні визначення
Інноваційний процес
Інноваційна діяльність
Мета та види інновацій
1.2.1. Класифікації інновацій та їх специфіка
Взаємозв'язок і розвиток інновацій, науки і техніки
Стимулювання застосування інновацій у виробництві
Форми державної підтримки малих інноваційних підприємств
Характеристика інноваційної інфраструктури
1.3.1. Види інноваційної інфраструктури
Класифікація інноваційних підприємств
Література 1.
Глава 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Поняття і зміст інноваційного менеджменту
Розвиток і сучасний стан інноваційного менеджменту
Менеджери в інноваційній сфері
Завдання та функції інноваційного менеджменту
2.2.1. Цілі і завдання інноваційного менеджменту
Система функцій інноваційного менеджменту
Зміст процесу управління інноваціями
Соціально-психологічні аспекти інноваційного менеджменту
Делегування в інноваційному менеджменті
Мотивація в інноваційному менеджменті
Стиль керівництва інноваціями
Технологія та методи інноваційного менеджменту
Комунікації в інноваційному менеджменті
2.4.2. Рішення в інноваційному менеджменті
Методи інноваційного менеджменту 1.
Література 1.
Глава 3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Роль держави у стимулюванні інновацій
3.1.1. Значення інновацій для стабілізації економічного розвитку, зміцнення національної безпеки
Обмеженість ринкових механізмів у сфері отримання та впровадження науково-технічних результатів
Основні функції державних органів в інноваційній сфері
Державна інноваційна політика
3.2.1. Місце інноваційної політики в системі регуляторів соціально-економічних процесів
Збереження і вдосконалення науково-технічного та інноваційного потенціалу країни
Державні пріоритети у сфері науки і технологій
3.2.4. Організаційна структура розробки і реалізації інноваційної політики
Прямі і непрямі методи державної підтримки інноваційної діяльності
Взаємодія державних, приватних та громадських структур
3.3 .3. Роль держави в міжнародному науково-технічному співробітництві
Література 1.
Глава 4 стратегічного управління інноваціями
4.1. Цілі і завдання стратегічного управління інноваціями
Зміст і форми стратегічного управління інноваціями
Методи і засоби стратегічного управління інноваціями
Література
Глава 5 МАРКЕТИНГ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Цілі і завдання маркетингу
5.1.1. Сутність маркетингу
Види інноваційного маркетингу
Стратегічний інноваційний маркетинг
5.2.1. Регулярний інноваційний маркетинг
Санаційний інноваційний маркетинг
5.3. Тактичний інноваційний маркетинг
5.3.1. Цілі і завдання
Маркетингове дослідження по новому продукту і його позиціонування
Попереднє розміщення нового продукту на ринку і його реклама
Організація системи збуту нового продукту
Забезпечення можливості постачання продукту на найбільш конкурентних умовах і закріплення його на ринку
Планування ціни й обсягу випуску нового продукту
Маркетинг нових технологій
Література
Глава 6 ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ
Організаційні форми інноваційних підприємств (ІП)
6.1.1. Поняття організації інновацій
Особливості та завдання організації інноваційних процесів
Розвиток організаційних форм ІП
Типи організаційних структур інноваційних підприємств
6.2.1. Сутність і принципи формування організаційних структур ІП
Класифікація організаційних структур інноваційних підприємств
Особливості формування та вдосконалення структур ІП
Організація здійснення та впровадження інновацій
6.3.1. Організація виконання НДДКР та забезпечення інноваційних процесів
Організація впровадження та трансферу інновацій
Література 1.
Глава 7 ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Сутність планування інновацій
7.1.1. Завдання планування інновацій
Принципи планування інновацій
Система внутрішньофірмового планування інновацій
7.2.1. Види планування інновацій на підприємстві
Процеси внутрішньофірмового планування інновацій
Організація планування інновацій на підприємстві
ТИПИ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ багатолінійного СИСТЕМА однолінійних СИСТЕМА ЛІНІЙНО- ШТАБНА СИСТЕМА
7.3. Методи внутрішньофірмового планування інновацій
7.3.1. Науково-технічне прогнозування
Продуктово-тематичне планування інновацій
Об'ємно-календарне планування інновацій на підприємстві
Виробниче планування інновацій
Глава 8 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРІ
Кадри
8.1.1. Склад і функціональні особливості науково-технічних кадрів
Оцінка діяльності, мотивація праці, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів
Організація праці
8.2. 1. Завдання і особливості організації праці
Проектування і впровадження раціональних процесів організації праці
Поліпшення використання робочого часу
Удосконалення умов праці
Нормування праці
8.3.1. Методи нормування праці
показники, з тим щоб враховувати різні чинники. 8.3.2. Особливості диференційованого нормування НДДКР
Особливості нормування праці дослідників
Диференційовані нормативи на дослідницькі роботи з розробки технічних засобів контролю та управління загальнопромислового призначення
Особливості нормування праці конструкторів
8.3.5.0собенності нормування праці технологів
8.3.6. Організація робіт з нормування праці
Оплата праці
8.4.1. Концепція оплати праці
Штатно-окладная система оплати праці
Контрактна система оплати праці
Методи стимулювання творчої праці
Література 1.
Глава 9 УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРІ
Основи вибору цілей і врахування чинників формування витрат
9.1.1. Цілі і завдання управління витратами Співвідношення стратегічних цілей ІП і цілей управління витратами
Склад і структура інноваційних витрат
Фактори, що визначають розмір витрат
Методи управління інноваційними витратами
9.2.1. Механізм управління витратами
предпланового аналіз
Планування витрат
Контроль витрат
Ціноутворення
9.3.1. Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію
Контрактні (договірні) ціни
Література 1.
Глава 10 ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Цілі і завдання системи фінансування
10.1.1. Цілі системи
Принципи організації фінансування
Основні завдання та зміст системи фінансування
Форми фінансування
Бюджетні асигнування
Позабюджетні фонди та інші джерела недержавного фінансування
Фінансовий лізинг
Оцінка потреби в коштах та фінансового стану
10.3.1. Розрахунок потреби у фінансових коштах
Показники фінансового стану інноваційного проекту
Література 1.
Глава 11 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ
Поняття оцінки ефективності інноваційних проектів
11.1.1. Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій
Оцінка ефективності інновацій при ринковій економіці
Потоки чистих платежів і розрахунок коефіцієнтів, ефективності проекту
Основні принципи оцінки інноваційного проекта3
Види ефекту
Комплексна оцінка ефективності
Науково-технічна ефективність
Соціальна ефективність
Економічна ефективність
Розрахунок економічного ефекту від використання ліцензії
Методи оцінки економічної ефективності інноваційних проектів
11 . 3.1. Призначення і класифікація методів
Дисконтування грошових потоків
Схема розрахунків платежів за кредит (розрахунок виконаний з округленням)
Динамічні показники оцінки ефективності
Прийняття рішень по інвестиційним альтернативам інноваційних проектів
Порівнянні варіанти альтернатив та критерії вибору
Приклад розрахунку показників економічної ефективності
11.4. Облік факторів ризику та інфляції
11.4.1. Індивідуальна ставка дисконту за проектом
Оцінка індивідуальної ставки дисконту у вітчизняних умовах
Метод сценаріїв
Література 1.
Глава 12 УПРАВЛІННЯ інноваційних проектів
Основи управління інноваційними проектами
12.1.1. Поняття і сутність інноваційних проектів
Види і зміст інноваційних проектів
Сутність і принципи управління інноваційними проектами
Порядок розробки інноваційного проекту
Комп'ютерні програмні продукти
Оформлення проектної документації
Управління реалізацією інноваційних проектів
Організація управління проектом
Контроль і регулювання робіт за проектами
Порядок завершення проектів
Література 1.
Глава 13 ІННОВАЦІЙНА ПІДПРИЄМНИЦТВО
Основи менеджменту інноваційного підприємництва
13.1.1. Ознаки та форми інноваційного підприємництва
Слабкі та сильні сторони МІП
Створення малого інноваційного підприємства
13.2.1. Фази життєвого циклу МІП
Загальний порядок створення нового МІП
Установча стадія створення МІП
Управління діяльністю МІП
13.3.1. Особливості менеджменту в МІП
Організація діяльності МІП
Бізнес-планування в МІП
Література 1.
Глава 14 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
14.1. Поняття інтелектуальної власності
Патенти
Ліцензування та юридичний порядок передачі технологій
Нормативно-правова база управління якістю
Література 1.
Управління інноваційними проектами:
  1. В.Л. Попов. Управління інноваційними проектами: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 336 с. - 2009 рік
  2. В.В. Жаріков І.А. Жаріков В.Г. Однолько А.І. Евсейчев. Управління інноваційними процесами: навчальний посібник. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. Ун-ту,. -180 С. - 2009 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина