Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Основи маркетингу
ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
Єгорова М. М., Логінова Є. Ю., Швайко І.Г. Маркетинг. Конспект лекцій. 160стор. 2008

Посібник підготовлено відповідно до вимог Державного стандарту з дисципліни «Маркетинг». У даному конспекті лекцій дані основні теми по предмету. Матеріал викладено у формі питань і відповідей для успішної підготовки та здачі предмета.

Призначено для студентів економічних спеціальностей.

Н.Я. Колюжновая, А.Я. Якобсона Маркетинг: загальний курс: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за напрямом 521600 «Економіка». - М: Изд-во Омега-Л. - 476 с. - (Вища економічна освіта) 2006

Навчальний посібник підготовлено відповідно до Державного освітнього стандарту і складається M: J трьох частин, присвячених загальних питань маркетингу, комплексу маркетингу і спеціальному маркетингу. Розкриваються економічні проблеми попиту та пропозиції, конкуренції, екологічного, медичного, страхового, транспортного та туристичного маркетингу. Посібник містить приклади з вітчизняної і зарубіжної практики, визначення основних понять, графіки і таблиці, що ілюструють текст. Особливу увагу приділено питанням культури маркетингової термінології.

Мхітарян С.В. Галузевий маркетинг / Мхітарян С.В. - М. Ексмо. - 368 с. - (Вища економічна освіта). 2006

Сучасна теорія маркетингу грунтується на багатому досвіді ринкової діяльності, накопиченому багатьма компаніями за останні півстоліття і узагальненому провідними маркетинговими аналітиками. Яким чином теоретичні постулати маркетингу використовуються в різних галузях економіки - на споживчих ринках продовольчих і непродовольчих товарів, на ділових ринках промислових товарів, на ринках страхових, банківських та інформаційних послуг? Якою мірою можливе застосування принципів маркетингу, заснованих переважно на зарубіжному досвіді, в умовах російського ринку? Відповіді на ці та інші питання можна знайти в цій книзі. У ній також містяться виразні і яскраві приклади ринкової діяльності підприємств - лідерів у різних галузях.

Для фахівців в області маркетингу, викладачів і студентів за спеціальностями «Маркетинг» і «Менеджмент».

А.П. Панкрухин Маркетинг: Учеб. для студентів Гільдія маркетологів. - 3-е вид. - М.: Омега-Л. - 656 с. 2005

Дане видання системно розкриває базові поняття проблем та інструментів маркетингового підходу до управління, побудови маркетингових стратегій фірм, реалізації основних функцій маркетингу. Представлені перспективні напрями і форми маркетингової діяльності, які будуть затребувані в XXI столітті, включаючи Інтернет-маркетинг, маркетинг інтелектуального капіталу, маркетинг територій. Основний масив фактичних даних, додатків, прикладів, ситуацій, показових для маркетингу, відображає практику становлення ринку в умовах сучасної Росії. Узагальнено більш ніж десятирічний досвід викладання автором маркетингу в різних загальноосвітніх установах, у тому числі в провідних вітчизняних академіях та інститутах.

Т.А. Бурцева, В.С. Сизов, О.А. Цень Управління маркетингом: Навчальний посібник. - 271 с. 2005

Навчальний посібник має на меті дати студентам економічних спеціальностей необхідні знання в галузі управління маркетингом на підприємстві. Воно включає теоретичний матеріал з організації управління маркетингом на підприємстві, за технологією розробки стратегічного плану маркетингу та організації контролю маркетингової діяльності підприємства. Також у навчальному посібнику представлений розбір конкретних виробничих ситуацій і вирішення завдань у функціональних областях маркетингу. Аналізуються тенденції розвитку маркетингу, і робиться спроба «заглянути» у майбутнє маркетингових технологій.

Н.К.Моісеева, М.В.Конишева Управління маркетингом: теорія, практика, інформаційні технології: Учеб. посібник. -М.: Фінанси і статистика. - 304 с: ил. 2005

Представлені матеріали з теоретичних основ і практичним прийомам формування стратегічних і тактичних маркетингових рішень, вибору товарних і цінових стратегій, видами та умовами позиціонування товару і власне фірми на ринку , а також по стратегіях розподілу і просування продукції до споживача. На прикладі виробничих ситуацій розглядаються особливості організації та управління маркетингом з урахуванням сучасних інформаційних технологій та можливостей системи Marketing Expcrt.
Для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями, може бути корисно практичним працівникам і спеціалістам в області маркетингу та менеджменту.
Бєляєв В.І. Маркетинг: основи теорії та практики. М.: Кнорус, 2005. - 672 с. 2005

Результати діяльності великих і малих підприємств в умовах ринкової економіки багато в чому визначаються рівнем організації їх маркетингової діяльності. Тому реформування систем управління російських підприємств в першу чергу слід пов'язувати саме з маркетингом.

У підручнику викладаються основні ідеї, розглядаються проблеми, а також методи маркетингу та практика їх застосування в специфічному середовищі російських підприємств.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних факультетів і вузів, для дистанційного навчання; слухачів системи післявузівської освіти; самостійного вивчення маркетингу, а також для керівників і фахівців організацій.

ЦАХАЛ Р. К., Муртузаліева Т. В., Алієв С. А. Основи маркетингу. - М.: Видавництво «Іспит». 2005

У підручнику дається аналіз сучасного стану концепції маркетингу. Розглядаються різні етапи становлення та розвитку маркетингу, його принципи, функції та методи.

Широко викладається система маркетингових досліджень, процес і методи збору інформації, маркетингові інформаційні системи. Дається опис ринку товарів і послуг, методів його вимірювання.

Докладно розглядаються такі критерії маркетингу, як товар, споживач, консюмеризм, збут, просування, навколишнє середовище.

Виклад теоретичного матеріалу чергується контрольними питаннями, живими прикладами, тестами, завданнями, ситуаціями.

Підручник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також практичних працівників.

І. Л. Акуліч Маркетинг: - Підручник. - 2-е вид., Пе-рераб. і доп. - Мн.: Виш. шк., - 447 с. 2002

Розглядаються практичні питання організації маркетингової діяльності на підприємствах усіх форм власності. Описуються концепція маркетингу, методи маркетингових досліджень, поведінка покупців і споживачів, викладаються політика просування і розподілу товару, цінова і товарна політика фірми. Внесено зміни н доповнення з урахуванням нових підходів і методів використання Internet в маркетингу.

І.А.Тогунов Маркетинг: філософія моделювання. - Володимир. - 172 с. 1999

Наукове керівництво в управлінні соціально-економічними системами ринкових відносин нерозривно пов'язано з філософією і пізнанням законів загального маркетингу і маркетингу послуг, освоєнням методів моделювання виробничих і фінансових процесів. Відповідно до цього в роботі досліджуються основні закономірності ринку на прикладі однієї з можливих моделей системи маркетингу. Значне місце в книзі відводиться детальному вивченню сутності та структури відкритої концептуальної моделі системи маркетингу і основам імітаційного моделювання системи послуг.

Книга призначена маркетологам, менеджерам, керівникам установ, організаторам охорони здоров'я та системи обов'язкового медичного страхування, науковцям займаються проблемами імітаційного моделювання та управлінням в соціальних та економічних системах. Може бути рекомендована як навчальний посібник для дипломного та післядипломного навчання в галузі управління соціально-економічними структурами.