Головна
Головна → 
Політологія
ПОЛІТОЛОГІЯ
А. С. Протопопов Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики Росії (1648-2005): Підручник для студентів вузів, - 2-е вид., Іспрі. і дон. - М.: Аспект Пресс. - 399 с. 2006

Це друге видання підручника «Історія міжнародних відносин п зовнішньої політики Росії (1648-2000)», яке виходило у видавництві «Аспект Пресс» в 2000 р. У виправлене і доповнене видання включено розділ про відносини Росії з провідними країнами світу, а також розширено список рекомендованої літератури.

Книга охоплює період від Вестфальського миру (1648) до наших днів. У підручнику використано ряд матеріалів, що стали надбанням лише в останні роки. У новому виданні більш докладно викладається історія XX і перших років XXI століття.

Розуміючи, що не завжди думка авторів та їх оцінки можуть збігатися з думкою читачів, автори намагалися приводити різні думки фахівців з порушених у книзі проблемам.

Енніо Ді Нольфо Історія міжнародних відносин. 1918-1999. М.: Логос. - 1306 с. 2003
Книга відомого італійського вченого, професора Флорентійського університету Енніо Ді Нольфо - узагальнюючий оглядовий працю з історії міжнародних відносин, що охоплює період з закінчення Першої світової війни до 90-х років XX століття. У роботі розкриваються провідні тенденції еволюції міжнародної системи, її основні вузли і переломні моменти. Книга містить не тільки розповідь про політико-дипломатичної історії обраного періоду, а й розгляд економічних, фінансових, військових, психологічних чинників її розвитку. Автор вдало поєднує яскравий показ найбільш значущих подій з аналітичним викладом власних концептуальних підходів до проблем історії міжнародних відносин XX століття. Перший том цього видання висвітлює період від закінчення Першої світової війни до завершення Другої світової війни. Другий том даного видання висвітлює період від закінчення Другої світової війни до формування нового світопорядку в 90-і роки XX століття.
С.В. Шагуріна

ГЕОПОЛИТИКА

2006

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до програми курсу «Геополітика». У ньому міститься короткий огляд тем лекцій, плани семінарських занять, практичні завдання у вигляді експрес-тестів по кожній темі, також рекомендована література.

Навчально-методичний комплекс призначений для студентів очного та очно-заочного відділення економічного факультету.

Ю. П. ПЛАТОНОВ Народи світу в дзеркалі геополітики (структура, динаміка, поведінка): Учеб. посібник. - СПб.: Вид-во С.-Петерб. ун-ту,. - 432 с. 2000

Навчальний посібник присвячено аналізу впливу етнологічних, демографічних і психологічних факторів на взаємини народів і держав. У геополітичному контексті розглянуті структура і динаміка народонаселення Землі, особливості взаємодії та поведінки народів, умови виникнення, розвитку та вирішення етнічних конфліктів. Особливе місце займає розкриття специфіки розвитку народів Росії, їх взаємини з народами суміжних держав, багато в чому визначають положення Росії в сучасному світі.

Для студентів, аспірантів, слухачів факультетів менеджменту, міжнародних відносин, соціології, психології та соціальної роботи.

Прикін Б.В. Глобалістика. М.: Юніті-Дана. - 464 с. 2007
У підручнику розкриваються предмет, принципи, завдання і методологія глобалістики, що є однією з найважливіших наук сучасного глобалізованого світу, що відображає всі сторони життя людської цивілізації - соціальну, економічну , політичну, екологічну; окреслені проблеми, що виникають внаслідок неспівпадання двох процесів: природного порядку загальної діяльності природи і штучного порядку діяльності людини. Автор викладає доктрину самозбереження цивілізації, вельми актуальну сьогодні, коли людське суспільство зіткнулося з серйозними економічними, політичними, релігійними кризами, а також природними і техногенними катастрофами. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять проблеми розвитку людства в умовах глобалізації сучасного світу.
І.А. ВАСИЛЕНКО Політична глобалістика: Навчальний посібник для вузів. - М.: Логос. - 360 с. 2000

Висвітлюються предмет і основні проблеми політичної глобалістики. Розкривається наукове значення цивілізаційної парадигми в глобальному політичному аналізі. Розглядаються різні теоретичні моделі світу в концепціях провідних учених. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу сучасних світових цивілізацій. Представлені прогнозні оцінки світового розвитку в XXI столітті. Містить питання для обговорення, програму курсу політичної глобалістики, словник термінів, велику бібліографію.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами і спеціальностями: «Політологія», «Міжнародні відносини», «Міжнародна журналістика», «Соціологія міжнародних відносин», «Екологія» і «Світова економіка». Представляє інтерес для фахівців у галузі політології, геополітики та міжнародних відносин.

Охотський Є.В. Державне управління в сучасній Росії: навчально-методичний комплекс. - М.: МДІМВ (У) МЗС Росії. - 548 с. 2008
С. Ланцов Політична конфліктологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 319 с.: Ил. - (Серія «Навчальний посібник»). 2008

У навчальному посібнику аналізуються сутність та закономірності розвитку політичних конфліктів. Розглядаються різні фактори, що визначають виникнення конфліктів; описані причини і сучасна типологія міжнародних конфліктів; показані загрози, які несуть в собі міжнародні конфлікти і кризи.

Значне місце в книзі приділено проблемам політичного насильства, який проявляється у революційних кризах, провідних до радикальних суспільних змін, і в терористичних акціях.

Вказуються шляхи мирного врегулювання міжнародних конфліктів, політичні та правові засоби такого врегулювання. Дається характеристика діяльності міжнародних міжурядових та неурядових організацій щодо вирішення численних проблем в зонах конфліктів. Розглядаються напрями зовнішньополітичної діяльності Російської Федерації щодо врегулювання конфліктів на пострадянському просторі.

Навчальний посібник відповідає Державному освітньому стандарту РФ і має гриф УМО. Воно призначене для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Політологія» та вивчають курс «Політична конфліктологія», а також тих, хто вивчає проблеми політичних конфліктів в рамках освітніх програм за спеціальностями та напрямками «Конфліктологія», «Соціологія», «Міжнародні відносини »,« Регіон-ведення ».

Аббас Манучіхрі Політична система Ірану. - СПб.: Петербурзьке Сходознавство. - 240 с. 2007
Справжня книга відкриває нову книжкову серію - 1гашса, що розповідає про сучасному Ірані в усіх проявах його суспільного життя. Цей проект відтворює російською мовою аналогічну іранську книжкову серію «Книга про Іран». Дана серія книг була задумана в 1375/1996 р. у Центрі міжнародних культурних досліджень при Організації з культури та ісламських зв'язків, що відповідає за просвітницьку роботу по ознайомленню світової спільноти з традиційними цінностями та особливостями сучасного життя Ісламської Республіки Іран. Вирішено було зібрати різні авторитетні публікації, що стосуються сьогоднішнього Ірану, і розподілити їх за тематичними розділами - з тим, щоб іноземні читачі мали можливість отримувати інформацію про країну з перших рук. Проект «Книга про Іран» включає в себе 12 книг про політичну систему, літературі, історії мистецтва Ірану, його географії та суспільної історії, економіці та освіті, сім'ї і вихованні, траурних церемоніях, засобах масової інформації та зв'язку і, нарешті, про історію науки Ірану. «Політична система Ірану» знайомить читача з політичним устроєм Ісламської Республіки Іран. Особлива увага приділяється Конституції ІРІ. Книга розповідає про найважливіші віхи історії державної влади в Ірані, про сьогодення її положенні, дає важливу інформацію про державних інститутах, права людини в ІРІ та участі народу в політичному житті країни. Останній розділ книги присвячений зовнішній політиці Ісламської Республіки Іран - починаючи з утворення сафавідского держави і закінчуючи перемогою Ісламської революції. У книзі зачіпаються питання відносини Ірану до національно-визвольним рухам і рухам по боротьбі за незалежність, до стану справ у Перській затоці і одно розглядаються культурні зв'язки ІРІ.
Дегтярьов А.А. Основи політичної теорії: Учеб. посібник / Ін-т "Відкрите про-во". - М.: Вища. шк. - 239 с.: Табл. - (Прогр. "Вища. Освіта") 1998
Книга складається зі вступу і 10 глав: політика як об'єкт і предмет наукового дослідження; методи вивчення політики; політична влада як регулятивний механізм соціального спілкування; політична сфера соціальної життєдіяльності (концептуальні підходи); політичне життя в об'єктивованому вимірі; суб'ектівірованной вимір політичного життя; агенти політичних відносин; макрополитика, політична структура та інституційна організація суспільства; політичний процес: концептуальні підходи і механізми функціонування, політичні зміни та соціальний розвиток. У Висновках розглядається політика в соціокультурному вимірі: соціальний досвід і політичні традиції.
11