трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Екологічні дисципліни → 
Експертиза, аудит, сертифікація → 
« Попередня Наступна »

Додаток 2 Гранично допустимі концентрації деяких хімічних речовин у грунті та допустимі рівні їх змісту за показниками шкідливості

(Методичні вказівки по оцінці ступеня небезпеки забруднення грунту хімічними речовинами. М.: МОЗ СРСР, 1987)

ГДК,
nbsp;Форма,

мг / кг

Показники шкідливості (ктах)

Клас
nbsp;

Найменування речовин

зміст

грунту з урахуваннямнебезпечно сти
nbsp;

Транс-

Міграційний

Загально-
nbsp;

фону (кларка)

лока-ціон-ний, К,

Водний, К2

Повітряний, К3

санітарний, К4


nbsp;

1

2

3

4

5

6

7

8
nbsp;

Мідь

рухливий

3,0

35

72,0

_

3,0

1
nbsp;ная
nbsp;

Хром

»

60

6,0

60

__

60

2
nbsp;

Нікель

»

40

67

14,0

__

40

2
nbsp;

Цинк

»

23,0

23,0

2000

__

37,0

1
nbsp;

Кобальт

»

5,0

250

gt; 1000

__

5,0

2
nbsp;

Фтор

Водо-

10,0

100

100

-

25,0


nbsp;розч-
nbsp;рімая
nbsp;

Сурма

Валове

4,5

4,5

4,5

__

50,0

1
nbsp;содер-
nbsp;жание
nbsp;

Марганець

»

1500,0

35000

1500,0

__

1500,0

3
nbsp;

Ванадій

»

150,0

170,0

350,01500

3
nbsp;

Марганець +

»

1000,0 +

1500,0 +

2000 0 -

__

1000,0 +

3
nbsp;

ванадій+ 100,0

+ 150,0

+2000+ 100,0


nbsp;

Свинець

»

30,0

35,0

260,0

__

30,0

1
nbsp;

Миш'як

»

2,0

2,0

15,0

__

10,0

1
nbsp;

Ртуть

»

2,1

2,1

33,0

2,5

5,0

1
nbsp;

Свинець + ртуть

»

20,0 +

20,0 +

30,0 +

__

50,0 +

1
nbsp;

1,0

1,0

2, 02,0


nbsp;

Хлористий

»

560,0

1000,0

560,0

1000,0

5000,0

3
nbsp;

калій


nbsp;

Нітрати

»

130,0

180,0

130,0

_

225,0

3
nbsp;

Бенз (а) пірен

»

0,02

0,2

0,5

-

0,02

1
nbsp;

Бензол

»

0,3

3 , 0

10,0

0,3

50,0

2
nbsp;

Толуол

»

0,3

0,3

100,0

0,3

50,0

2
nbsp;

Інопропіл-

»

0,5

3,0

100,0

.. 0,5

50,0

1
nbsp;

бензол

': - *
nbsp;

Альфаметіл-

»

0,5

3,0

100,0

0,5

50,0

2
nbsp;

стирол


nbsp ;

Стирол

»

0,1

0,3

100,0

0,1

1,0

1
nbsp;

Ксилол

»

0,3

0,3

100,0

0,4 ??

1 , 0

1
nbsp;

Сірчистіз'єднання:сірководень

»

0.4

160,0

140,0

0.4

160,0

3

елементарна

»

160,0

180,0

380,0

-

160,0

3

сіркасірчана кислота

»

160,0

180,0

380,0

-

160,0

1

Відходи

»

3000,0

9000,0

30000

6000,0

3000,0

2

флотації вугілля Комплексні

»

120,0

800,0

120,0

800,0

800,0

3

гранульованідобрива(М: Р : К-64: 0:15)Рідкі

»

80,0

800,0

800

gt; 800,0

800,0

3

комплекснідобриві(М: Р: К-10: 34:0)Примітка: ГДК можуть коригуватися відповідно до діючих нормативних документів, згідно з «Переліком гранично-допустимих концентрації ( ГДК) і орієнтовно-допустимих концентрацій (ОДК) хімічних речовин в грунті »(М.: Госкомсанепіднадзор, 1993 р.) та доповненням до нього.
Додаток 3
Критерії екологічної оцінки забруднення грунтів і грунтових вод в житлових районах
(відповідно до зарубіжними нормами)Німеччина:

ГолландіяБерлін, земля Бранденбург

Допустимі концентрації шкідливих

Концентрації шкідливих

Шкідливі речовини

речовин для майданчиків за категоріями:

речовин( мг / кг сухого

грунтові води

Грунт

Грунтовіречовини)

(мкг / л)

(мг / кг сухого

водикатегорія

категорія

речовини)

(мкг / л)I

11

111

I

11

III

допус-

треб.

Допус-

треб.Тімие

вмеш.

Тімие

вмеш.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Метали

- миш'як

10

20

40

40

60

80

29

55

10

60

- свинець

100

500

600

40

60

150

85

530

15

75

- молібден

__

-

-

-

_10

200

5

300

- кадмій

2

10

20

5

10

15

08

12

0,4 ??

6

- хром,

150

400

600

50

100

200

100

380

1

30

в цілому

- хром, VI

25

50

100

20

30

40

-

-

-

-

- кобальт

100

200

300

50

180

200

20

240

20

100

- мідь

200

300

600

40

60

150

36

190

15

75

- нікель

200

250

300

50

75

100

35

210

15

75

- ртуть

0,5

1

10

1

2

3

0,3

10

0,05

0,3

- ЦИНК

500

2000

3000

1000

1500

2000

140

720

65

800

- олово

100

300

1000

40

100

150

_

-

-

-

- барій

-

-

-

-

-

-

200

625

50

625

2. Інші

неоргани-

ческие ве-

щества

- Ціан-

ди, в це-

лом -

в комплек-

сних со-

єднання:

рН lt; 5

5

50

100

50

150

200

5

650

10

1500

рНgt; 5

-

-

-

-

-

-

5

50

10

1500

- Ціан-

1

5

10

5

1

150

1

30

5

1500

ди, сво-

Водний транспорт

- тріціа-

--

-

-

20

-

1500

нати (Сум.)

- сульфати

-

-

-

240

500

1000

-

-

-

-

мг / л

мг / л

мг / л

- фосфати

-

-

-

500

700

700

-

-

-

-

- нітрити-

-

100

200

300

-

-

-

-

- нітрати

-

-

-

50

100

200

-

-

_

-

мг / л

мг / л

мг / л

- аміак

-

-

-

500

2000

3000

-- фториди

500

1000

2000

1500

3000

4000

3. Аромати-

ческие уг-

леводороди

- сума

5

15

25

20

40

50

7

70

30

100

моноарома-

тичних

вуглеводів-

пологів

, '.- Бензол

0,5

3

5

1

5

10

0,05

1

0,2

30

- толуол

5

15

25

20

40

80

0,5

130

0,2

1000

- ксилол

5

15

25

20

40

80

0,5

25

0,2

70

- етілбен-

-

-

-

-

-

'-

0,05

50

0,2

150

зол

4. Полі-

10 лютого

з
50

00

5

10

200-

ціклічес-

кі арома-

тичні

углеводоров-

ди (ПАУ)

(Сум.)

0,1

70

- нафта-

-

~

лін_

0,001

0,05

- бенз (а)-пірен

5. Аліфаті-

етичні га-

логеноза-

мещения

вуглеводів-

пологи
- летючі

5

25

50

25

40

80

-

-

-

-

галогено-

заміщений-

ві вугіллі -

водень,

в цілому - летючі

5

25

50

25

40

80

7

70

15

70

хлорують-

ванні

вуглеводів-

пологи, в

цілому

- моно-хлоретил

1

3

5

1

1,5

2

6. Аромати-

етичні га-

логеноза-

мещения,

вуглеводів-

пологи
- сума

1

3

5

0,5

1

1,5

0,02

1

0,01

0,01

поліхло-

рировать-

них БІФЄ-

Нілов

- хлорбен-

1

3

5

0,5

2

3

-

30

золи

- хлорфе-

1

3

5

0,2

1

3

-

10

Ноли

7. Феноли

та алкоголю

- феноли,

50

100

150

20

50

70

в цілому

- феноли,

1

3

5

2

5

10

летючі

під водячи-

вим паром

- метанол

100

120

150

5

10

20мг / л

мг / л

мг / л- Ізопром-

100

120

150

5

10

20

панол

мг / л

мг / л

мг / л- гліколь

100

120

150

5

10

20

_мг / л

мг / л8 . Нафтові вугле-

300

3000

5000

500

1000

2000

50

5000

50

600

водень

мінераль-

ві масла)

9. Пестициди в це-

0,5

1

2

0,1

2

3

0,0025

4

-

0,01

лом ДЦТ /

ДДЕ / ДДЦ

(Сум.)

Додаток 4
Категорії забруднення ночі за сумарним показником забруднення (Ze)

Рівні вмісту

Менш ГДК (ОДК) чисті

Низький рівень, слабо забруднені

Середній рівень, середньо забруднені

Високий рівень, сильно забруднені

Дуже високий рівень, дуже сильно забруднені

Категорія забруднення грунтів по Ze

Допустима

Помірно небезпечна

Небезпечна

Дуже небезпечнаВаловий вміст (мг / кг)

Кадмій ***

lt; 0,5-2

(0,5) 2-3

3-5

5-10

gt; 13

Свинець ***

lt; 65-130

(65) 130-150

150-250

250-600

gt; 600

Ртуть

lt; 2,1

2,1-3

3-5

5-10

gt; 10

Миш'як ***

lt; 2-10

(2) 10-20

20-30

30-50

gt; 50

Цинк ***

lt; 55-220

(55) 220-450

450-900

900-1800

gt; 1800

Мідь ***

lt; 33-132

(33) 132-200

200-300

300-500

gt; 500

Нікель ***

lt; 20-80

(20) 80-160

160-240

240-500

gt; 500

Хром

lt; 90

90-150

150-250

250-350

gt; 350

Ванадій

lt; 150

150-225

225-300

300-450

gt; 450

Сурма

lt; 4,5

4,5-9

9-18

18-25

gt; 25

Марганець

lt; 1500

1500-2000

2000-3000

3000-4000

gt; 4000

Сумарний по-казататель конц.
Ze., Од.

lt; 8

8-16

16-32

32-128

gt; 128

Фтор водорозчинний

lt; 10

10-15

15-25

25-50

gt; 50

Сірчисті сполуки *

lt; 160

160-180

180-250

250-380

gt; 380

Бенз (а) пірен

lt; 0,02

0,02-0,1

0,1-0,25

0,25-0,5

gt; 0,5

Бензол

lt; 0,3

0,3-0,6

0,6-1

1-3

gt; 3

Толуол

lt; 0,3

0,3-10

10-25

25-50

gt; 50

Ксилоли

lt; 0,3

0,3-3

3-15

15-25

gt; 25

Альфаметілсті-рол

lt; 0,5

0,5-3

3-10

10-50

gt; 50

Стирол

lt; 0,1

0,1-5

5-20

20-50

gt; 50

Нафта і нафтопродукти

lt; 300

300-1000

1000-3000

3000-5000

gt; 5000

Хлоровані вуглеводні **

lt; ГДК

1-5 ГДК

5-25 ГДК

25-50 ГДК

gt; 50 ГДК


* У перерахунку на сірку.
** У тому числі хлорвміщуючі пестициди ДЦТ; ГХЦГ; 2,4-Д та ін
*** Інтервал ОДК для грунтів і грунтів з різними фізико-хімічними властивостями згідно ГН 2.1.7.020-94 (Додаток № 1 до переліку ГДК і ОДК № 6229-91).
Додаток 5
Список найбільш значущих в гігієнічному відношенні речовин, що забруднюють воду
(Методичні рекомендації щодо визначення реального навантаження на людину
хімічних речовин, що надходять з атмосферним повітрям, водою і
харчовими продуктами. М.: МОЗ СРСР, 1986)

Речовина

ГДК у воді за санітарно-токсико-логічному ознакою шкідливості, мг / л

Клас небезпеки

Акріламід

0,01

2

Алюміній

0.5

2

Анілін

0,1

2

Ацетонціангідін

0,001

2

Барій

0,1

2

Бензол

0.5

2

Бенз (а) пірен

0,000005

1

Берилій

0,0002

1

Бор

0,5

2

Бром

0,2

2

Вісмут

0,1

2

Вольфрам

0,05

2

Гексаметилендіамін

0,01

2

ЛДТ

0,1

2

Диметиламін

0,1

2

Діметілдіоксан

0,005

2

2,5-Діхлорнітробензол

0,1

2

Дихлоретан

0,02 (ОБРВ)

2

Діхлоретілен

0,0006 (ОБРВ)

1

Діетилртуть

0,0001

1

Кадмій

0,001

2

Кобальт

1,0

2

м-і п-креозол

0,004

2

Літій

0,003

2

Нітрати

10,0

2

м-і п-нітрофеноли

0,06

2

п-нітрофеноли

0,02

2

Пентахлорбіфеніл

0,01

1

Піридин

0,2

2

Ртуть

0,0005

1

Свинець

0,03

2

Стронцій

7,0

2

Сурма

0,05

2

Талій

0,0001

I

Тетрахлорбензол

0,02

1

Тетрахлоретилен

0,02 (ОБРВ)

2

Тетраетилсвинець

Відсутність

1

Три Крез фосфат

0,005

2

Тріхлорбіфеніл

0,001

1

Фтор

1,5

2

Хлороформ

0.06 (ОБРВ)

2

Чотирихлористий вуглець

0,006 (ОБРВ)

2

Етилмеркурхлорид

0,0001

1


Додаток 6
Контрольовані показники якості води підземного джерела централізованого господарсько-питного водопостачання
(СанПіН 2.1.4.027-95)
1. Органолептичні показники води
Температура в момент взяття проби, 0С Запах при 20 ° С якісно і в балах Присмак при 20 ° С якісно і в балах Запах при 60 ° С якісно і в балах Кольоровість, в градусах Мутність, мг/дм3
2. Показники хімічного складу води
Водневий показник (рН)
Берилій, мг/дм3
Бор, мг/дм3
Залізо, мг/дм3
Марганець, мг/дм3
Мідь, мг/дм3
Молібден, мг/дм3
Миш'як, мг/дм3
Нітрати, мг/дм3
Загальна жорсткість, ммоль/дм3
Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
ГПК, мгО/дм3
Свинець, мг/дм3
Селен, мг/дм3
Сірководень, мг/дм3
Стронцій, мг/дм3
Сульфати, мг/дм3
Сухий залишок, мг/дм3
Вуглекислота вільна, мг/дм3
Фтор, мг/дм3
Хлориди, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Промислові, сільськогосподарські та побутові забруднення *
3. Мікробіологічні показники води
Число сапрофітних бактерій в 1 см3
Число бактерій групи кишкових паличок (БГКП) в 1 дм3
Додаток 7
Контрольовані показники якості води поверхневого джерела централізованого господарсько-питного водопостачання
(СанПіН 2.1.4,027-95)
1. Органолептичні показники якості води
Температура в момент взяття проби, "С Запах при 20" З якісно і балах Запах при 60 ° С якісно і в балах Присмак при 20 ° С якісно і в балах Кольоровість, в градусах Мутність, мг/дм3
2. Показники хімічного складу води
Водневий показник (рН)
Зважені речовини, мг/дм3
Залізо, мг/дм3
Марганець, мг/дм3
Загальна жорсткість, ммоль/дм3
Сульфати, мг/дм3
Сухий залишок, мг/дм3
Вуглекислота вільна, мг/дм3
Фтор, мг/дм3
Хлориди, мг/дм3
Лужність, мг-екв/дм3
Промислові, сільськогосподарські та побутові забруднення *
3. Санітарні показники якості води
Поверхневі аніонактивні речовини (ПАР), сумарно, мг/дм3
Біохімічне споживання кисню (ВПК повне), мгО/дм3
ГПК, мгО/дм3
Окислюваність перманганатна, мгО/дм3
Амоній сольовий, мг/дм3
Нітрати, мг/дм3
Нітрити, мг/дм3
4. Біологічні показники води
Число сапрофітних бактерій в 1 см3
Число лактозопозитивних кишкових паличок в 1 дм3
Збудники кишкових інфекцій (сальмонели, шигели, ентеро-віруси) в 1 дм3
Число полифагов в 1 дм3
Число ентерококів в 1 дм3
Фітопланктон, мг/дм3
Фітопланктон, кл/см3
Додаток 8
Критерії санітарно-гігієнічної оцінки небезпеки забруднення питної води та джерела »водопостачання хімічними речовинами
(Критерії оцінки екологічної обстановки територій для виявлення
зон надзвичайної екологічної ситуації та зон екологічного лиха,
затверджені Мінприроди РФ 30 листопада 1992)Критичні значення

Относи-

надзви-

тельно

Показники *

еколо-

ная еко-

удовлетвокое лихо

логічна

рительное

ситуація1. Основні показники1.1. Вміст токсичних речовинпершого класу небезпеки (надзви-але небезпечні речовини):- Берилій, ртуть, бенз (а) пірен, лин-

gt; 3

2-3

У межах

дан, 3, 4, 7, 8-діоксин **, дихлор-

гигиени-

етилен, діелртуть, галий, тетраетіл-

чеських

свинець, тетраетілолово, тріхлорбі-

нормати-

феніл (ГДК)

вов (ГДК)

1 .2. Вміст токсичних речовин вто-рого класу небезпеки (високонебезпечніречовини):- Алюміній, барій, бор, кадмій, мо-

gt; 10

5-10

»

ЛІБС, миш'як, нітрити, свинець,селен, стронцій, ціаніди (ГДК)2. Додаткові показники2. 1. Вміст токсичних речовин тре-тьего і четвертого класів небезпеки(Небезпечні і помірно небезпечні речовини):- Амоній, нікель, нітрати, хром,

gt; 15

10-15

»

мідь, марганець, цинк, феноли, неф-тепродукт, фосфати (ГДК)2.2. Фізико-хімічні властивості:-РН

lt; 4

4-5,2

»

- ВПК повн., МгО / л

gt; 10

8-10

»

- ГПК, мг 02 / л

gt; 80

60-80

»

- Розчинений кисень, мг / л

lt; 1

1-2

gt; 4

2.3. Органолептичні характеристики:

5

3-4

Не більше 1

- Запах і присмак, бали- Плаваючі домішки-(плівки, п'ят-

Плівка тим-

Яскраві

Отсутст-

на масляні та ін)

ної забарвлення,

смуги

вуютщо займає

або плями

до% обдивиться-

тьмяною

мій площі

забарвлення

 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина