Головна
ГоловнаПідручники по бізнесуБізнес-планування
ЗМІСТ:
Б.Н. Кузик, В.І. Кушлин, Ю.В. Яковець. Прогнозування, стратегічне планування та національне програмування: Підручник. - Москва: Економіка. - 604 с., 2011

В даний час, коли на перший план виходять проблеми подолання наслідків кризи та розробки і реалізації довгострокового стратегічного плану і відчувається гострий дефіцит професійно підготовлених фахівців у галузі прогнозування, стратегічного та індикативного планування і національного програмування, троє відомих російських вчених - директор Інституту економічних стратегій, член-кореспондент РАН Б.Н. Кузик, зав. кафедрою економіки та госрегу-лювання ринкового господарства РАЦС, професор В.І. Кушлин і професор тієї ж кафедри, голова Відділення дослідження циклів та прогнозування РАПН Ю.В. Яковець - підготували фундаментальний підручник з прогнозування, стратегічного планування та національному програмування.

По суті, це підручник нового покоління, в якому читач знайде поєднання теорії передбачення, методології інтегрального макропрогнозування, стратегічного планування, національного програмування та макромоделювання з узагальненням практичного досвіду в цих видах державного регулювання ринкової економіки.

Введення
Глава 1
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Базові поняття
Зміна місця і ролі прогнозування, планування та програмування в регулюванні економіки
Довгострокове прогнозування як вихідний пункт і база стратегічного планування і регулювання економіки
Стратегічно-інноваційна функція держави та механізм її реалізації
Глава 2 ТЕОРІЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
Необхідність і функції прогнозування
Теорія передбачення Н.Д. Кондратьєва та методологія інтегрального прогнозування
Прогнозування циклів і криз Найбільш складним і відповідальним елементом теорії
Методологія Форсайта і вибір пріоритетів інноваційного развітія10
Прогнозні показники, баланси і сценарії
Глобальний зріз довгострокового прогнозування
Глава 3 НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
Досвід і етапи розвитку стратегічного планування в Росії
Принципи і форми стратегічного планування
Взаємозв'язки стратегічного планування з іншими компонентами перспективного та поточного регулювання соціально-економічних процесів
Глава 4 НАЦІОНАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Наукові основи національного програмування
Історичний досвід і перспективи національного програмування
4.3. Методологія та технологія розробки національних і федеральних цільових програм
Глава 5 ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНІРОВАНІЕ26
Зміст, основні форми і роль індикативного планування в сучасній економіці
Формування системи індикативного планування в Росії
Глава 6 БАЛАНСОВІ МЕТОДИ І Макромоделювання У довгостроковій ПРОГНОЗІРОВАНІІ28
Розробка й розвиток балансового методу
Схема балансової міжгалузевий моделі та її застосування в прогнозування та стратегічне планування
Макромодель В. Леонтьєва для довгострокового прогнозування розвитку світової економіки
відтворювального-циклічна і геоцивілізаційними балансові моделі
Многофакторная модель циклічної економічної динаміки
Стратегічна і геоцивілізаційними матриці в довгостроковому макропрогнозування
Глава 7 ОРГАНІЗАЦІЯ Прогнозні-ПЛАНОВОЇ РОБОТИ НА федеральному, регіональному та корпоративному рівнях
Законодавче забезпечення прогнозно-планової роботи
Політичні інструменти та адміністративний механізм
Прогнози та плани на рівні корпорацій і підприємств
Глава 8 ПРОГНОЗУВАННЯ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ социодемографические РОЗВИТКУ
8.1.Демографіческое прогнозування
Прогнозування праці та зайнятості
Прогнозування динаміки рівня життя
Випереджувальний розвиток соціального комплексу
Глава 9 ПРОГНОЗУВАННЯ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОЗВИТКУ
Закономірності науково-технічного прогресу і їх ефективне використання
Прогнозування розвитку науки та винахідницької діяльності та використання їх досягнень
Прогнозування, стратегічне планування і програмування інноваційної діяльності
Перспективи розвитку інноваційно -інвестиційного сектора
Глава 10 прогнозування та стратегічне планування ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ
Особливості прогнозування і планування економічної динаміки в сучасних умовах
Економічне зростання і структурні зрушення - базові завдання макроекономічного регулювання
Методи прогнозування макроекономічного розвитку
Стратегічне планування економічного зростання в посткризовий час
Довгострокове прогнозування динаміки структури економіки
Глава 11 січня СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ оборонно-промислового комплексу
Методологічні основи стратегічного управління оборонно-промисловим комплексом
Дезорганізація стратегічного управління ОПК в результаті ринкових реформ 11.2.1. Радянський досвід управління ОПК
Підсумки ринкових реформ та сучасний стан ОПК
Відродження системи стратегічного планування та управління ОПК
Глава 12 ПРОГНОЗУВАННЯ І СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ енергоекологічного ДИНАМІКИ
Необхідність і зміст екологічного прогнозування.
Прогнозування і стратегічне планування забезпеченості економіки Росії природними ресурсами
Прогнозування, стратегічне планування і програмування розвитку енергосировинного сектора
енергоекологічного стратегія Росії
Глава 13 и ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ агропродовольчих КОМПЛЕКСУ
Поняття, склад і динаміка агропродовольчого комплексу
Методологічні основи прогнозування та стратегічного планування агропродовольчого комплексу
Тенденції розвитку агропродовольчого комплексу Росії
Стратегія оновлення та підвищення конкурентоспроможності агропродовольчого комплексу Росії
Державні програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства
Глава 14 ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Формування системи територіального прогнозування, планування і програмування
Забезпечення сумісності підходів центру та регіонів до територіального прогнозування, планування та програмування
Етапи та алгоритми територіального прогнозування і планування
Використання економіко-математичного моделювання при прогнозуванні параметрів розвитку країни в територіальному розрізі
Організація стратегічного планування та програмування на рівні суб'єктів Федерації і муніципальних образованій1
Глава 15 прогнозування та стратегічне планування ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Методологія прогнозування світового ринку та зовнішньоекономічної деятельности1
Прогнозування розвитку світової економіки
Прогнозування і стратегічне планування розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Росії
Глава 16 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД довгострокове прогнозування та стратегічного планування
Зарубіжний досвід технологічного прогнозірованія1
Досвід розвинених країн у прогнозуванні, плануванні та программірованіі1
Економічне програмування та фінансове планування у Федеративній Республіці Німеччина1
Особливості стратегічного планування у Франції
Роль економічного планування в Японії
Китайський досвід стратегічного
16.7. Довгострокове планування економічного і соціального розвитку Індії
Література 1.
Додаток 1 Навчально-тематичний план і програма основного і додаткового професійної освіти дисципліни «Прогнозування і стратегиче-1 ське планування» для очного і заочного навчання 1.
Додаток 2 Прогнозно-стратегічна гра «Прогноз інноваційно-технічної та структурної динаміки економіки Росії на період до 2030 р. і вибір стратегічних пріоритетів»
Додаток 3 Кейс: методологія і технологія розробки національної програми (на прикладі проекту національної науково-інноваційної програми «Воднева енергетика»)
Додаток 4 Ситуаційний аналіз і прогноз «Фактори економічної динаміки Росії на період до 2030 року»
Бізнес-планування:
  1. Невідомо. Курсова робота - Планування та прогнозування в умовах ринку - 2012 рік
  2. В. Д.Маркова. Внутріфірмове планування (конспект лекцій) - 2010 рік
  3. А.І. Попов. Бізнес-план інноваційного проекту. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 2009 рік
  4. Пітер Дж. Патсула. Бізнес-план за 30 днів. Покрокове керівництво по успішному бізнес-планування і початку власної справи. Ексмо; Москва - 2008 рік
  5. Орлова О.Р.. Бізнес-план - основні проблеми і помилки, які виникають при його написанні - 2005 рік
  6. Ушаков І. І.. Бізнес-план. - СПб.: Пітер. - 223 с.: Ил. - (Серія «Практика менеджменту») - 2005 р.
  7. Попов В.М., Ляпунов С.І., Звєрєв А.А., Млодік С.Г.. Збірник бізнес-планів: З рекомендаціями і коментарями: Навчально-методичний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Попова і д-ра екон. наук С.І. Ляпунова. - 5-е вид., Перераб. - М.: КНОРУС. - 336 с. - 2004