Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментУправління якістю товару
ЗМІСТ:
В. В. Єфімов. Статистичні методи в управлінні якістю. Навчальний посібник.-Ульяновськ: УлГТУ. - 134 с., 2003

Розглядаються теоретичні, методичні та практичні аспекти застосування статистичних методів в управлінні якістю продукції і регулюванні технологічних процесів.

Посібник призначений для студентів технічних та економічних спеціальностей вузів. Воно також може бути використано працівниками підприємств, пов'язаних з вирішенням проблем підвищення якості продукції і процесів.

ВСТУП
1. РОЛЬ І МІСЦЕ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
1.1. Поняття про статистичні методи якості
1.2. Історія розвитку статистичних методів якості
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ЯКОСТІ
2.1. Перевірка статистичних гіпотез
2.1.1.Основние поняття про статистичну гіпотезі
2.1.2. Помилки при перевірці статистичних гіпотез
2.1.3. Перевірка біноміальних гіпотез
2.1.4. Критерій згоди х2 (хі - квадрат)
2.2. Факторний аналіз
2.2.1. Основні поняття
2.2.2. Сутність факторного аналізу
2.2.3. Дисперсійний аналіз чинників
2.3. Статистичні методи прогнозування
2.3.1 Аналіз часових рядів
2.3.2. Метод рухомого середнього
2.3.3. Метод експоненціального згладжування
2.3.4. Метод проектування тренда
2.3.5. Казуальні методи прогнозування
2.4. Кореляційний і регресійний аналіз
2.4.1. Поняття про кореляційних зв'язках
2.4.2. Визначення рівнянь регресії
2.4.3. Визначення коефіцієнта кореляції
2.5. Планування багатофакторного експерименту
2.5.1.Основние поняття та визначення
2.5.2. Вибір факторів, областей їх варіювання і виду рівняння регресії
2.5.3. Побудова плану експерименту
2.5.4. Повний факторний експеримент
2.6. Аналіз безвідмовності
2.6.1. Взаємозв'язок якості та надійності. Види відмов
2.6.2. Методи оцінки надійності
2.6.3. Резервування
2.6.4. Основні заходи щодо забезпечення надійності
3. Описова СТАТИСТИКА
3.1. Завдання описової статистики
3.2. Засоби і методи описової статистики
4. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
4.1.Основние поняття щодо забезпечення точності технологічних процесів
4.2.Статістіческое встановлення допуску
4.3. Оцінка точності технологічної системи (вимірювальний аналіз)
4.4. Оцінка якості технологічного процесу (аналіз можливості процесу)
4.5. Види і методи статистичного регулювання якості технологічного процесу
4.6. Статистичні методи регулювання якості технологічних процесів при контролі за кількісною ознакою
4.7. Статистичні методи регулювання технологічних процесів при контролі за альтернативною ознакою
4.8. Аналіз причин невідповідностей (браку) показників якості процесу
5. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
5.1. Загальні поняття про статистичному контролі якості
5.2. Рівні дефектності
5.3. Плани та оперативні характеристики планів вибіркового контролю
5.4. Принципи застосування стандартів на статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою
5.5. Статистичний приймальний контроль за кількісною ознакою
ВИСНОВОК
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 1.
ПИТАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 1.
Бібліографічний список 1.
ДОДАТКИ
Управління якістю товару:
  1. Трофимов А.В.. Аудит якості: навчальний посібник / А.В. Трофімов. - Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 96 с. - 100 прим. - 2009 рік
  2. Таунсенл П., Гебхардт Дж.. Якість робить гроші. Як залучити персонал в процес забезпечення якості / Пер. з англ. АЛ. Раскіна - М.: РІА «Стандарти та якість». - 160 с. - 2009 рік
  3. Шевчук Д.А. . Управління якістю. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ. - 216 с. - 2008 рік
  4. Аристов О.В. . Управління якістю: Учеб. посібник для вузів. -М: ИНФРА-М. - 240 с. - (Вища освіта). - 2006
  5. АДЛЕР Ю.П., Щепетова С.Є. Система економіки якості - 2006
  6. B. Я. Белобрагін, В. А. Самородов, Б. І. Герасимов, А. В. Трофимов, C. А. Пахомова, О. С. Пономарьова. Управління якістю продукції. РІА «Стандарти та якість» - 2005 р.
  7. В.М. Мішин. Управління якістю: Підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації» - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с - 2005
  8. М. В. Самсонова, В. В. Єфімов. Технологія та методи колективного рішення проблем. /: Навчальний посібник. Ульяновск: УлГТУ. - 152 с. - 2003
  9. Б. Робертсон. Лекції про аудит якості: Пер. з англ. / Під загальною ред. Ю.П. Адлера. Вид. 2-е, испр. - М.: редакційних-інформаційне агентство "Стандарти та якість". - 264 с - 2000
  10. Харрінгтон Д.. Управління якістю в американських корпораціях / Зменш. пер. з англ. / Авт. вступ. ст. і науч. ред. Л. А. Конарєва. - М.: Економіка. - 272 с. - 1990
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина