Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментСтратегічний менеджмент
ЗМІСТ:
Аналоуі, Фархад. Стратегічний менеджмент малих і середніх підприємств: Підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями 061100 «Менеджмент організацій» та 060800 «Економіка і управління на підприємстві (по галузях)»: Пер. з англ. / Ф. Аналоуі, А. карами. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 400 с. (Серія «Зарубіжний підручник»), 2005

Діяльністю малих підприємств, як правило, керують їх власники, але часто вони не мають професійної підготовки в області менеджменту. У підручнику розкриваються концепції стратегічного менеджменту малих і середніх підприємств, розглядається сам процес стратегічного менеджменту, його переваги та обмеження в області малого бізнесу. Досліджуються функціональні стратегії: маркетингова, ціноутворення, рекламна, фінансова, стратегія найму персоналу. Розглядаються можливі стратегічні проблеми, наводяться стратегічні характеристики успішних малих і середніх підприємств.

Для студентів, аспірантів, викладачів вузів, а також організаторів бізнесу, керівників малих і середніх підприємств, підприємців.

ГЛАВА1.Введеніе: концепції стратегічного менеджменту і малі підприємства
Стратегія і малі підприємства
Резюме 1.1
Концепція стратегічного менеджменту
Резюме 1.2
Процес стратегічного менеджменту
Вивчення стратегічного менеджменту на малих підприємствах: «за» і «проти »
Переваги та обмеження стратегічного менеджменту в умовах МСП
Резюме 1.3 Переваги стратегічного менеджменту в умовах МСП
Підприємництво і стратегія
Хто такі стратегічні менеджери?
Підприємець як стратег
Характеристики успішних підприємців
Мотивація
Уміння передбачати ситуацію
Досвід попередньої діяльності
Структура книги
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
ГЛАВА2.Состояніе малого бізнесу у Великобританії
Визначення МСП
Резюме 2.1 Загальне визначення МСП
Переваги МСП
Резюме 2.2 Переваги малого бізнесу
Недоліки МСП
Роль МСП в економіці Великобританії
Частка МСП в промисловому секторі британської економіки
Провали МСП
Майбутнє МСП
Резюме 2.6 Стратегічний прогноз Small Business Services на 2010 р. -
Потреби малих підприємств в стратегії
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
Глава3. Процес стратегічного менеджменту на малих підприємствах
Еволюція теорій стратегічного менеджменту
Стратегічний менеджмент і малі підприємства
Що таке стратегія?
Підходи до стратегії
Класичний підхід
Еволюційний підхід
Процесний підхід
Системний підхід
. Рівні стратегії
Формулювання та реалізація стратегії
Процес стратегічного менеджменту на МСП
Динамічна модель стратегічного менеджменту для МСП
Стадії стратегічного менеджменту на МСП
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
ГЛАВА4.Аналіз умов конкуренції Hjfl в діловому навколишньому середовищі
Аналіз ділового навколишнього середовища. Постановка діагнозу
Що таке аналіз ділового навколишнього середовища?
Аналіз ділового навколишнього середовища МСП: теоретичні основи досліджень
Чому для МСП так важливий аналіз навколишнього середовища?
Виявлення багатообіцяючих факторів навколишнього середовища
Визначення факторів ділового навколишнього середовища
Аналіз зовнішнього навколишнього середовища
Політичні, економічні, соціально-культурні та технологічні чинники PEST-аналізу
Аналіз галузі
Аналіз основних характеристик галузі
Аналіз ринку
Життєвий цикл галузі
Технологічні зміни
Аналіз конкурентної ситуації в галузі
Загроза проникнення на ринок компаній- новачків
Конкуренція між компаніями, що діють в галузі
Загроза появи продуктів-замінників та альтернативних послуг
Ринкова влада покупців
Ринкова влада постачальників
Виявлення стратегічних груп
Ключові фактори успіху
Аналіз внутрішньої ділового середовища
Ресурси та конкурентна перевага фірми
Ресурсний підхід і МСП
Людські ресурси і конкурентна перевага
Аналіз ланцюга витрат
SWOT-аналіз
Слабкі сторони
Можливості
Як проводити SWOT-аналіз для МСП?
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
ГЛАВА5.Процесс розробки стратегії на малих і середніх підприємствах
Розробка стратегій на МСП
Визначення місії МСП
Стратегічне бачення або місія?
Характеристики ефективної місії
Визначення бізнесу компанії
Ролі корпоративної місії
Дослідження в області формулювань місії
Наявність формулювання місії і її призначення
Зміст формулювання місії МСП
Компоненти формулювання місії, виявлені в ході емпіричних досліджень
Розробка цілей
Характеристики цілей
Чим вигідні цілі
Класифікація цілей
Практичні аспекти постановки цілей бізнес-менеджерами
Розробка стратегії
Конкурентна перевага
Конкурентні стратегії
Стратегія лідерства по зниженню витрат
Стратегія диференціації
Сфокусована (нішева) стратегія
Родові стратегії Портера на МСП
Стратегії на корпоративному рівні
Стратегія експорту
Стратегія ліцензування
Франчайзинг
Стратегія спільних підприємств і партнерств
Інтеграція «назад»
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
ГЛАВА6.Стратегіческое планування та розробка бізнес-плану
Що таке планування?
Значення бізнес-плану для малих підприємств
Чому МСП потребують стратегічному плані
Процес бізнес-планування
Типи бізнес-планування
Застосування стратегічного планування на МСП
Теоретичні основи стратегічного планування в малому бізнесі
Формальне стратегічне планування в малому бізнесі
Сутність стратегічного планування на МСП
Розробка бізнес-плану
Характеристики успішного бізнес-плану
Компоненти успішного бізнес-плану
Склад керівництва і ключові фігури фірми
Технологія, дослідження і розробки, інновації
Основні ризики
Програма (терміни) реалізації
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Введення
Аналіз ринку
Конкурентний аналіз і маркетинговий план
Склад керівництва і ключові фігури фірми
Бібліографічний список
ГЛАВА7.Реалізація стратегії на малих і середніх підприємствах
Реалізація стратегії
Що таке реалізація стратегії?
Схема семи S, запропонована McKinsey
Стратегія
Структура
Персонал
Загальні цінності
Організаційна структура і реалізація стратегії
Типи організаційної структури
Функціональна організаційна структура
Мультідівізіональная організаційна структура, або структура на основі стратегічних підрозділів бізнесу
Матрична організаційна структура
фактори, що вплива на вибір типу організаційної структури
Розмір компанії
Зовнішнє середовище діяльності
Стратегія і структура МСП
Стиль керівництва та реалізація стратегії
Відмінності між керівником і менеджером
Складові підприємницького стилю керівництва
Роль керівника в реалізації стратегії
Невірний стиль керівництва як перешкода успішної реалізації стратегії
Людські ресурси і реалізація стратегій на МСП
Концепція стратегічного менеджменту людських ресурсів
Ресурсний підхід до стратегії
Людські ресурси і конкурентна перевага (див. с. 124) Участь людських ресурсів в реалізації стратегії
Можливості людських ресурсів і реалізація стратегій МСП
Нова стратегічна роль людських ресурсів на МСП
Управління організаційною культурою МСП
Елементи організаційної культури в малому бізнесі
Організаційна культура та реалізація стратегій в підприємницьких компаніях
Складання бюджету на користь реалізації стратегії
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
ГЛАВА8.Стратегіческій контроль на малих підприємствах
Введення
Визначення стратегічного контролю
Типи стратегічного контролю
Стратегія і ефективність діяльності компанії
Цілі і показники
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
ГЛАВА9.Функціональние стратегії на малих і середніх підприємствах
Введення
Функціональні стратегії в області маркетингу на МСП
Що таке маркетинг?
Маркетингова стратегія
Маркетингові дослідження в малому бізнесі
Маркетингові дослідження і ефективність діяльності компанії
Процес маркетингових досліджень
Визначення цільового ринку бізнесу
Виявлення конкурентних переваг
Маркетингові заходи
Ціна
Стратегія ціноутворення
Розробка стратегії ціноутворення: що повинні брати до уваги МСП
Стратегія зняття вершків
Рекламна стратегія
Реклама в газетах
Реклама в журналах
Фінансові стратегії малих підприємств
Фінансування бізнесу: початкові міркування
Випуск акцій на вільний ринок
Сутність позики (позики)
Фінансовий аналіз: точка беззбитковості
Функціональні стратегії управління людськими ресурсами
Стратегії вдосконалення людських ресурсів
Стратегія атестації та оцінки персоналу
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
ГЛАВА 10.Некоторие стратегічні проблеми малих підприємств
Введення
Стратегія і МСП
Управління стратегічними змінами
Важливість стратегічних змін на МСП
Причини стратегічних змін
Підходи до управління стратегічними змінами
МСП і процес глобалізації
Інформаційні технології
Електронна комерція
Зауваження наостанок: стратегічні характеристики МСП
Висновки -
Питання для обговорення 1.
Бібліографічний список
Стратегічний менеджмент:
  1. Джерард П. Ходкінсон, Пол Р. Сперроу. Компетентна установа: психологічний аналіз процесу стратегічного менеджменту / Пер. з англ. - X.: Вид-во Гуманітарний Центр, 392 c. - 2007
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина