Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментУправління якістю товару
ЗМІСТ:
В.М. Мішин. Управління якістю: Підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації» - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с, 2005

Розглянуто найбільш актуальні проблеми управління якістю, включають його основи, кваліметрію і її практичне використання, питання сертифікації і забезпечення ефективного управління якістю. Узагальнено і систематичного-жрован теоретичний і практичний досвід з управління якістю в умовах ринкових відносин у нашій країні і ш кордоном.

Для студентів і аспірантів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації та післявузівської освіти, а гакже підприємців і фахівців.

Список абревіатур
Введення
Основи управління якістю
Сутність, роль, значення і основоположні поняття у сфері якості та управління ним в умовах ринкової економіки
Сутність і роль якості
Значення управління якістю в умовах ринкової економіки
Основоположні поняття з управління якістю
Стадії та етапи життєвого циклу продукції, послуг
1.1.5. Рівень якості і закони попиту та пропозиції
Теорія і практика вітчизняного та зарубіжного управління якістю
Теорія і практика вітчизняного управління якістю в умовах централізованої плановойекономікі
Теорія і практика зарубіжного управління якістю в умовах ринкової економіки
Теорія і практика вітчизняного управління якістю в умовах ринкової економіки Спрощена модель системи якості
Современниенаправленія розвитку і концепція загального управління якістю в умовах ринкової економіки
Міжнародні стандарти та напрямки розвитку загального управління якістю
Методологічні положення управління якістю
Загальні і загальносистемні принципи управління якістю
Спеціальні принципи управління якістю
Особливості системного та процесного підходів до управління якістю
1.4. Спеціальні функції управління якістю
Формування спеціальних функцій системи управління якістю на основі вимог стандартів
Формування спеціальних функцій управління якістю матричним способом
Механізм сучасного управління якістю
Загальні положення
Компоненти і ланки механізму управління якістю
Основні положення технічного регулювання в механізмі управління якістю
Основні методи управління якістю
Класифікація методів управління якістю
Організаційно розпорядчі методиуправленія якістю
Інженерно-технологічні методи управління якістю
Економічні методи управління якістю
Соціально-психологічні методи управління якістю
Експертні методи управління якістю
Сутність експертних методів і організація робіт щодо їх використання при управлінні якістю
Метод рангів і безпосереднього оцінювання -
Метод зіставлення
1.7.4. Оцінка узгодженості експертних даних
1.8. Методи дослідження управління якістю
Загальні вимоги до дослідження управління якістю та його види
Класифікація видів дослідження систем управління якістю
Комплексне дослідження управління якістю і системний підхід
Основні методи дослідження
Функціонально-вартісний аналіз
Методи аудиту та самооцінки
Кваліметрія і її практичне використання в управлінні якістю
Квалиметрия як наука і її роль в управлінні якістю
Основні поняття кваліметрії
Класифікація і номенклатура показників якості
Класифікація показників якості
Показники якості продукції
Показники якості послуг
Місце показників якості в комплексі показників конкурентоспроможності
2.2.7. Конкурентоспроможність продукції, послуг і конкурентоспроможність підприємства
2.3. Методи кваліметрії і їх використання в управлінні якістю
Методи оцінки рівня якості
Оцінка якості різнорідної продукції
Оцінка систем управління якістю
Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості
Основні положення визначення оптимального рівня якості
Організація проведення оцінки рівня якості п родукції і (послуг) та сістемуправленія якістю
Забезпечення управління якістю
Організаційне проектування як інструмент ефективного управління якістю
Загальні положення організаційного проектування систем управленіякачеством
Стадії та етапи створення систем управління якістю
Методичні положення передпроектної підготовки організаційного проектування систем управління якістю
Методичні положення проектування систем управління якістю
Методичні положення реалізації (впровадження) та вдосконалення організаційних проектів сістемуправленія якістю
3.1.6. Труднощі реалізації системного управління якістю
Підтвердження відповідності та сертифікаційне забезпечення управління якістю
Загальні положення підтвердження відповідності продукції та систем управління якістю
Схеми декларування та сертифікації обов'язкового підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів
Самооцінка, аудит і проведеніесертіфікаціі систем менеджменту якості
Документаційне забезпечення системного управління якістю
Склад документації систем управління якістю та методичні засади їх розробки
Структура і порядок розробки основних документів систем управління якістю
3.3.3. Процедури управління процесами
3.4. Персонал та забезпечення системного управління якістю
Роль персоналу та основні напрямки їх діяльності з системного управління якістю
Розвиток позитивного ставлення персоналу до проблем управління якістю
Мотівсщіонное забезпечення управління якістю
Активізація творчої діяльності персоналу щодо забезпечення управління якістю
Організація створення груп якості та конкурентоспроможності
Інструментарій, що використовується групами якості та конкурентоспроможності
Інформаційне забезпечення управління якістю
Загальні положення інформаційного забезпечення управління якістю
Принципові положення автоматизації інформаційного забезпечення управління якістю
Організаційно-методичні положення навчання та підвищення кваліфікації кадрів з управління якістю
Загальні положення та організаційно-методичну напрямки поліпшення навчання і підвищення кваліфікації кадрів з управління якістю
Функції і структура програми навчання та підвищення кваліфікації в галузі управління якістю
3.7. Визначення ефективності управління якістю
Основні принципи визначення ефективності управління якістю
Основні джерела ефектів і показники розрахунку ефективності управління якістю
/ АЧчЗаключ @ ня
Додаток 1
Процеси системи менеджменту якості (витяги з ГОСТ Р ІСО 9001 -2001)
Критерії оцінки організацій - претендентів на Премії Уряду РФ в області якості
Приклад типового запитальника для самооцінки системи менеджменту якості
Приклад формулювання Політики в області якості
Приклад структури Посібника з якістю промислового підприємства
Типова структура розділів Положення про підрозділ і Посадовий інструкції
Приклад Положення про відділ організації управління якістю
Управління якістю товару:
  1. Трофимов А.В.. Аудит якості: навчальний посібник / А.В. Трофімов. - Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 96 с. - 100 прим. - 2009 рік
  2. Таунсенл П., Гебхардт Дж.. Якість робить гроші. Як залучити персонал в процес забезпечення якості / Пер. з англ. АЛ. Раскіна - М.: РІА «Стандарти та якість». - 160 с. - 2009 рік
  3. Шевчук Д.А. . Управління якістю. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ. - 216 с. - 2008 рік
  4. Аристов О.В. . Управління якістю: Учеб. посібник для вузів. -М: ИНФРА-М. - 240 с. - (Вища освіта). - 2006
  5. АДЛЕР Ю.П., Щепетова С.Є. Система економіки якості - 2006
  6. B. Я. Белобрагін, В. А. Самородов, Б. І. Герасимов, А. В. Трофимов, C. А. Пахомова, О. С. Пономарьова. Управління якістю продукції. РІА «Стандарти та якість» - 2005 р.
  7. В. В. Єфімов. Статистичні методи в управлінні якістю. Навчальний посібник.-Ульяновськ: УлГТУ. - 134 с. - 2003
  8. М. В. Самсонова, В. В. Єфімов. Технологія та методи колективного рішення проблем. /: Навчальний посібник. Ульяновск: УлГТУ. - 152 с. - 2003
  9. Б. Робертсон. Лекції про аудит якості: Пер. з англ. / Під загальною ред. Ю.П. Адлера. Вид. 2-е, испр. - М.: редакційних-інформаційне агентство "Стандарти та якість". - 264 с - 2000
  10. Харрінгтон Д.. Управління якістю в американських корпораціях / Зменш. пер. з англ. / Авт. вступ. ст. і науч. ред. Л. А. Конарєва. - М.: Економіка. - 272 с. - 1990
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина