Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментУправління якістю товару
ЗМІСТ:
Шевчук Д.А. . Управління якістю. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ. - 216 с., 2008

В курсі узагальнюються досягнення теорії і практики управління якістю в даний час, даються рекомендації щодо використання досвіду країн з розвинутою ринковою економікою в умовах перехідної економіки Росії, простежено еволюцію методів забезпечення якості; сформульовані завдання служби управління якістю; викладено методологічні основи управління якістю та вимоги до якості відповідно до російських і міжнародних стандартів; показана роль сертифікації.

Основна ідея курсу «Управління якістю» - ознайомити студентів, які вивчають економіку та менеджмент, з основними досягненнями теорії та практики менеджменту якості, показати необхідність використання цих досягнень у всіх сферах діяльності фірм незалежно від їх галузевої приналежності. Саме з цих позицій написаний справжній підручник, пропонований увазі читачів.

Введення
ГЛАВА 1. Введення в курс управління якістю
Предмет і завдання курсу
Управління якістю як фактор успіху підприємства в конкурентній боротьбі
1.3. Історія розвитку систем управління якістю
ГЛАВА 2. Загальні поняття управління якістю
Основні поняття та визначення
Показники якості як основна категорія оцінки споживчих цінностей
ГЛАВА 3. Процес і зміст управління якістю продукції
Взаємозв'язок загального менеджменту та менеджменту якості
Петля якості. Цикл Демінга
Механізм управління якістю
існуючі системи управління якістю 3.4.1. Система тотального управління якістю
Система «ДЖИТ»
3.4.3. Комплексна система управління якістю продукції (КСУКП)
ГЛАВА 4. Загальні функції управління якістю продукції
Планування процесу управління якістю
Організація, координація і регулювання процесу управління якістю
Мотивація 4.3.1. Загальний огляд мотиваційних процесів при управлінні якістю
Премії за якістю
Контроль, облік та аналіз процесів управління якістю
Організація контролю якості продукції та профілактики шлюбу
Методи контролю якості, аналізу дефектів та їх причин
Статистичні методи контролю якості
ГЛАВА 5. Спеціальні підсистеми управління якістю
Стандартизація в системі управління якістю 5.1.1. Сутність процесів стандартизації
Система стандартизації Росії
Система міжнародних стандартів
5.2. Сертифікація
Основні передумови сертифікації. Нормативна сфера сертифікаційної діяльності держави
Методичні засади проведення сертифікації в Російській Федерації
Терміни та определния
Принципи Демінга 1.
10 етапів для підвищення якості по Джурану 1.
14-етапний план Кросбі з підвищення якості 1.
Рекомендована література
Управління якістю товару:
  1. Трофимов А.В.. Аудит якості: навчальний посібник / А.В. Трофімов. - Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 96 с. - 100 прим. - 2009 рік
  2. Таунсенл П., Гебхардт Дж.. Якість робить гроші. Як залучити персонал в процес забезпечення якості / Пер. з англ. АЛ. Раскіна - М.: РІА «Стандарти та якість». - 160 с. - 2009 рік
  3. Аристов О.В. . Управління якістю: Учеб. посібник для вузів. -М: ИНФРА-М. - 240 с. - (Вища освіта). - 2006
  4. АДЛЕР Ю.П., Щепетова С.Є. Система економіки якості - 2006
  5. B. Я. Белобрагін, В. А. Самородов, Б. І. Герасимов, А. В. Трофимов, C. А. Пахомова, О. С. Пономарьова. Управління якістю продукції. РІА «Стандарти та якість» - 2005 р.
  6. В.М. Мішин. Управління якістю: Підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації» - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с - 2005
  7. В. В. Єфімов. Статистичні методи в управлінні якістю. Навчальний посібник.-Ульяновськ: УлГТУ. - 134 с. - 2003
  8. М. В. Самсонова, В. В. Єфімов. Технологія та методи колективного рішення проблем. /: Навчальний посібник. Ульяновск: УлГТУ. - 152 с. - 2003
  9. Б. Робертсон. Лекції про аудит якості: Пер. з англ. / Під загальною ред. Ю.П. Адлера. Вид. 2-е, испр. - М.: редакційних-інформаційне агентство "Стандарти та якість". - 264 с - 2000
  10. Харрінгтон Д.. Управління якістю в американських корпораціях / Зменш. пер. з англ. / Авт. вступ. ст. і науч. ред. Л. А. Конарєва. - М.: Економіка. - 272 с. - 1990
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина