Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг у бізнесі
ЗМІСТ:
А.В. Коротков, І.М. Синяев. Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с., 2005

На основі розгляду маркетингу як відкритої системи управління дана всебічна характеристика змісту управління маркетингом. Ос ¬ новное увагу приділено рівнями управління маркетингу; системі маркетин ¬ га і її функціональним зв'язкам; управлінським маркетинговим рішенням - стратегіям і параметрами комплексу маркетингу; управлінню товаром, то ¬ вароведеніем, ціною і просуванням; програмами і технологіями маркети ¬ га; маркетингу та маркетингових досліджень ; контроллінгу і моніторингу ¬ гу; оцінки якості та ефективності маркетингу; аудиту.

МАРКЕТИНГ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
1.1. Системна характеристика маркетингу
Управління маркетингом і система маркетингу
Характеристика інформаційних потоків
Характеристика блоків системи маркетингу
Розробка комплексу маркетингу
Нерегульовані і слаборегуліруемие фактори: зовнішня середу
1.2. Категорії управління в маркетингу
Види управлінської діяльності
Маркетингові рішення, плани і програми
Формування системи управління маркетингом
1.3. Прийняття маркетингових рішень
Методи пошуку ідей і рішень проблем
Методи, спрямовані на відбір рішень
Контрольні питання і завдання
2СТРАТЕГІЧЕСКІЕ І ТАКТИЧНІ РІШЕННЯ НА КОРПОРАТИВНОМУ Глава РІВНІ
2.1. Стратегії на корпоративному рівні
Стратегія зростання
2.2. Конкурентні стратегії
Конкурентні загрози по Портеру
2.3. Конкурентна перевага і умови його досягнення
Перевага та шляхи його досягнення
Якість як фактор конкурентоспроможності
Контрольні питання і завдання
СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ з НА функціональному рівні Глава
3.1. Сегментація Загальний вміст сегментації
Методи сегментації
Умови успішної сегментації
3.2. Стратегічне планування за результатами сегментації
Загальна характеристика функціональних стратегій
Вибір цільового ринку
Стратегія сегментації
Мікро-та макромаркетинг
Контрольні питання і завдання
П] УПРАВЛІННЯ НА інструментальними Частина РІВНІ
УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОМ
4.1. Поняття продукту і його класифікація
Властивості товару
Якість як фактор попиту
Зміст маркетингу продукту
4.2. Рішення по вигляду продукту і за асортиментом
Зміст товарної політики і вимог до неї
Характеристика управління асортиментом
Напрями оновлення асортименту. Управління нововведеннями Напрямки розвитку товарного пропозиції
4.3. Рішення по марці, сервісу та упаковці
Марочні стратегії
Рішення по сервісу і по упаковці
4.4. Позиціонування як основа формування товарної політики
Методичні основи
Поєднання позиціонування і сегментації
Приклади позиціонування Багатомірне позиціонування бьповой холодильної техніки
Контрольні питання і завдання УПРАВЛІННЯ 5 - товародвижению
5.1. Рішення, властиві виробнику Товародвижение
Канал і його учасники
Прямий і непрямий канали
Ланки торгівлі та параметри каналу
Види розподілу (збуту)
5.2. Рішення, властиві посередникам
Співпраця
Торгівля
Мерчендайзинг
Транспортування та зберігання
5.3. Методи і моделі управління товарними запасами в маркетингу
Оптимізаційна задача управління запасами
Системи регулювання товарних запасів
Модель економічно вигідних розмірів партій, що замовляються
Контрольні питання і завдання
РІШЕННЯ ЗА ЦІНАМИ 6.1. УМОВИ прийняття рішень по цінах
Основи стратегій
Основи формування цін
6.2. Класичне ціноутворення
Методи, засновані на витратах
Ринкове ціноутворення, засноване на законі попиту
6.3. Маркетингові стратегії ціноутворення
Маркетинговий підхід до ціноутворення
Деякі популярні стратегії
Контрольні питання і завдання
7 Управління маркетингових Глава КОМУНІКАЦІЯМИ
7.1. Структура просування і рішення по PR
Комунікації
Характеристика і структура просування
7.2. Персональне просування і стимулювання збуту
Основний зміст персонального просування
Особисті якості та професійні навички агента
Стимулювання збуту
7.3. Реклама
Общаяхарактерістіка реклами
Рекламне повідомлення
Канали розповсюдження реклами
Контрольні питання і завдання
ШСТРАТЕГІЧЕСКОЕ І ОПЕРАТИВНЕ Частина ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ
МАРКЕТИНГ 8 як динамічний процес Глава
8.1. Основні етапи управління в маркетингу
8.2. Алгоритмізація процесу маркетингу
Алгоритм вибору стратегії
Алгоритм вироблення цілей маркетингу
Блок-схема алгоритму аналізу, контролю та раціоналізації процесу маркетингу
Блок-схема алгоритму координації та регулювання процесу маркетингу
Контрольні питання і завдання
ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ
9.1 . План маркетингу
Загальний вміст плану
Структура плану маркетингу і зміст основних розділів
Загальні вимоги до плану
9.2. Зміст процесу планування маркетингу
Алгоритм планування
Інформаційний масив для планування
Складання кошторису
9.3. Застосування мережевого графіка для планування
Основні положення методу мережевого планування
Приклад розрахунку
Контрольні питання і завдання
ЮПЛАНИ І ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРОМ Глава і рух товару
10.1. Етапи розробки нового товару
Аналіз існуючих результатів
Послідовні етапи розробки товару
Фінансові аспекти розробки товару
Послідовна і паралельна разработкатовара
Комплексні етапи розробки нового товару
10.2. Управління мережевим маркетингом та інтеграція
Основи мережевого маркетингу
Переваги системи мережевої торгівлі
Організація та розвиток мережі
Фірмова торгівля
Інтеграція, альянси
Контрольні питання і завдання
ПЛАНИ І ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ І ПРОСУВАННЯМ
11.1. Комунікаційна програма
Характеристика комунікацій та етапи виконання програми
Оцінка результативності просування
Приклад розробки комунікаційної програми
Вимоги до кадрів
11.2. Планування та контролювання просування
Фактори планування рекламної діяльності
Недобросовісна реклама
Учасники ринку реклами
Характеристика і місце персонального просування в процесі взаємодії з клієнтом
Контрольні питання і завдання
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ 1 ^ 1 МАРКЕТИНГУ Глава НА ПІДПРИЄМСТВІ
12.1. Общаяхарактерістіка служби маркетингу
Основні напрямки діяльності
Становлення і розвиток служби маркетингу
12.2. Структури служби управління маркетингом
Організація маркетингу
Принципи організації служби маркетингу
Функціональнаяструктура
Ринково-функціональна структура
Сучасні тенденції в організації маркетингу
Функціональні зв'язку маркетингу на підприємстві
Культура маркетингової діяльності
Вимоги до співробітників служби маркетингу
Контрольні питання і завдання
КОНТРОЛЛІНГ, МОНІТОРИНГ, КОНТРОЛЬ І АУДИТ
13.1. Контролінг
Загальна характеристика
Механізм контролінгу
Параметри сеансів контролінгу
13.2. Моніторинг
Основи моніторингу
Дослідження споживачів
Інтернет-моніторинг споживачів
13.3. Контроль і аудит в системі управління маркетингом
Зміст маркетингового контролю
Тематичні напрямки контролю
Маркетинг-аудит
Процес аудиту
Маркетингові ситуації та проблеми, які потребують рішень
Контрольні питання і завдання
УПРАВЛІННЯ маркетингові дослідження
15.1. Суб'єкти, правила проведення та учасники маркетингових досліджень
Суб'єкти маркетингових досліджень
Зміст міжнародного Кодексу з практики маркетингових досліджень
Штатні учасники служби маркетингових досліджень Посади і обов'язки осіб, що у дослідженнях За
Формальні вимоги до дослідників: вміння та навички
15.2. Етапи маркетингових досліджень
Організаційні етапи маркетингових досліджень
Алгоритм маркетингових досліджень
Коментарі за процедурою маркетингових досліджень
15.3. Техніка отримання інформації
Загальна характеристика способів отримання інформації
Анкетування
Вільний опитування - бесіди та інтерв'ю
Вибірка
Статистичні основи вибіркового методу
Контрольні питання і завдання
Організація служби управління персоналом
Ресурсноеобеспечениеслужбы зуправління персоналом
16.2. Зміст найважливіших видів діяльності з управління персоналом
Підбір та відбір персоналу із застосуванням ідей маркетингу
Управління персоналом з елементами маркетингу
Адаптація працівника в колективі
Професійна підготовка
Оценкаперсонала
16.3. Модель антикризового управління персоналом
Управління конфліктами
Загальна модель антикризового управління
Контрольні питання і завдання
ГЛОСАРІЙ
Маркетинг у бізнесі:
  1. І.М. Синяєва, СВ. Земляк, ВВ. Синяев. Маркетинг в малому бізнесі - 2004
  2. Клейтон М. Крістенсен, Майкл Е. Рейнор. Рішення проблеми інновацій в бізнесі. Як створити зростаючий бізнес і успішно підтримувати його зростання; Пер. з англ. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 290 с. - 2004
  3. В. А. Гончарук. Алгоритми перетворень в бізнесі - рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина