Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Интернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментТоварознавство та експертиза товарів
ЗМІСТ:
І.В. Єгоров. Управління товарними системами: Навчальний посібник. - М.: Видавничо-книготорговий центр «Маркетинг». - 644 с., 2001

У книзі розглядаються питання системного аналізу процесів і систем управління - "товарна пропозиція-попит", "витрати-результат", "закупівля-продаж" в комерційних організаціях (підприємствах) . У книзі дані визначення і класифікація товарних систем, описані основні поняття і властивості товарних систем, показані взаємозв'язку між основними елементами товарних систем - споживчою вартістю і вартістю, споживною вартістю і ціною, якістю і ціною і умовами, факторами виробництва, обміну та споживання товарів, сформульовані основні положення теорії, включаючи методологію управління товарними системами.

Для студентів і аспірантів вузів, що спеціалізуються в області товарознавства та експертизи товарів, маркетингу, комерції, економіки та управління підприємством, а також підприємців і керівників комерційних організацій і підприємств.

Від автора
Введення
Передмова
1. Ретроспектива і перспектива умов і завдань підприємницької діяльності в Росії
Зміна умов і завдань підприємницької діяльності в Росії
Еволюція систем господарського управління на рівні підприємства
Динаміка розвитку систем управління якістю
Приклади та аналіз структур управління якістю, що не витримали конкуренції на ринку споживчих товарів
Передумови створення та розвитку теорії управління товарними системами
Необхідність розвитку підприємств (організацій) та підприємництва в сучасних умовах
Необхідність управління товарообміном, а значить, і ринком
2.3. Проблеми формування товарної пропозиції в організаційно-комерційних системах
Процес управління товарними системами як елемент системи перетворень
Сучасна концепція вирішення проблем управління товарними системами
Системний підхід до дослідження та управління товарними системами
Визначення та класифікація товарних систем
Ієрархії та абстракції в розумінні й дослідженні складності товарних систем
Стан та напрямки розвитку теорії управління товарними системами
4.1. Приклади, що показують застосування теорії управління товарними системами в практиці
Прийняття рішення на рівні промислової організації (АТ "Москвич")
Прийняття рішень у процесі управління товарною пропозицією роздрібного торгового підприємства
Ланцюг, структура, застосування і взаємозв'язок теорії управління товарними системами з іншими дисциплінами
Сутність процесу управління товарними системами
Товарна політика
Визначення курсу діяльності і товарної стратегії
Алгоритм процесу управління товарними системами
Взаємозв'язок між умовами ринку, завданнями, ресурсами і товарною політикою підприємства. Приклад аналізу господарської ситуації
Товарна система як елемент системи управління підприємством
Товарна пропозиція в системі функціональної взаємодії
Аналіз функціональної моделі комерційного підприємства
Класифікація і значення функцій
Зв'язок між функціями і службами підприємства
Функціональний аналіз в рамках реорганізації підприємства
Горизонтальне взаємодія мещцу функціональними підсистемами УІС
Модель інформаційної системи розподільчої організації
Модель виробничої інформаційної системи
Потоки інформації
Управління ринком і ринкова інформація
Значення і сутність ринкової інформації
Класифікація, джерела та використання ринкової інформації
Планування інформації
7.3.1. Показники, що відображають процес управління товарними системами
Статистичний аналіз взаємозв'язків
Служби стандартизованої ринкової інформації та способи отримання інформації про продукцію від споживача
Проектування і організація ринкових (маркетингових) інформаційних систем (РІС)
Місце, значення, вимоги та функції керуючих (менеджерів) у створенні, формуванні та розвитку товарних систем
Служби закупівлі та продажу товарів промислового підприємства
Формування пропозиції та попиту на товари промислового призначення
Склад і роль центру закупівлі
Процес закупівлі товарів промислового призначення
Служби закупівель та продажу товарів у торговельних підприємствах
Торговельне підприємство середніх розмірів
8.5.2. Підприємства оптової торгівлі
Взаємозв'язок витрат і споживної вартості товарів
Новий імпульс старих понять в нових умовах
Якість та кількість споживчих ВЛАСТИВОСТЕЙ
Якість та кількість споживної вартості
Можливості систематичного поліпшення споживчої вартості
Зв'язки якісної і кількісної сторін споживної вартості
Споживча вартість і витрати
Мінова вартість, вартість і витрати
Передумови аналізу витрат на основі споживчої вартості
Відносний рівень витрат
Залежність величини витрат від рівня споживчої вартості
Мета аналізу витрат на основі споживчої вартості
Аналіз витрат на основі споживчої вартості в системі управління та ринкових відносин підприємств
Аналіз витрат на основі споживчої вартості як метод господарювання
Регулювання рівня цін, витрат і прибутку 10.2.1. Необхідність процесу регулювання
Регулювання рівня цін
Регулювання нижньої межі прибутку
Визначення ліміту собівартості
Аналіз витрат на основі споживчої вартості і планування цін на промислову продукцію
Вплив змін споживної вартості та якості товарів на ціни і їх індекси
Роль ціни в плануванні збуту
Взаємозв'язок між споживчою вартістю і ціною товару
Вплив ступеня диференціації товару на ціни
Особливість ціноутворення на товари промислового і споживчого призначення
Заміщення в розрахунках індексів споживчих цін при зміні споживчої вартості, якості та асортименту товарів
Встановлення цін на асортимент товарів
Встановлення цін на взаємозамінні товари, різняться за властивостями
Встановлення цін на взаємодоповнюючі товари
Класифікація та облік змін якості і споживчої вартості товарів при формуванні індексів споживчих цін
Помилки коригування індексів цін , пов'язані із зміною якості товару
Сучасні уявлення про оцінку та способах відображення споживної вартості та якості товарів в індексах цін
Методи і проблеми коригування індексів цін з урахуванням зміни споживчої вартості та якості товарів
Зчеплення індексів споживчих цін при зміні якості товару
Методика обліку змін споживчої вартості і якості при формуванні індексу споживчих цін на нові автомобілі
Розуміння динаміки конкуренції та результативності на основі співвідношення "витрати - результат"
12.1. Конкуренція і результати виробничо-комерційної діяльності
12.2. Споживча вартість і якість товарів в системі управління резул ьтаті в н остю
12.3. Співвідношення витрат і результату в рішень проблеми оптимальної якості
Оновлення продукції - основна умова конкурентоспроможності підприємства
Проблеми і фактори оновлення продукції
Орієнтація на ринок
Відповідність ланцюгах організації
Ефективна система прийняття рішень
Ефективна система відбору та оцінки проектів
Ефективне управління проектами і контроль
Джерело творчих ідей
Сприйнятливість організації до оновлення продукції
Оновлення продукції як результат складних взаємодій
14. Планування продукції і ресурсів
Загальні відомості про планування діяльності підприємства
Планування і контроль ресурсів
Системне планування продукції та розподіл ресурсів на основі встановлення пріоритетів
Аналіз ринку
Методи аналізу товарного ринку
План як основа стратегії проекту
15. Планування (проектування) продукції та інвестування
Загальні відомості про інвестиції
Структура інвестиційного процесу
15.3. Фактор ризику в інвестиційному процесі
15.4. Методи оцінки інвестицій при створенні системи контролю ринку на підприємстві
Висновок
Література 1.
Товарознавство та експертиза товарів:
  1. Рисев Н. Ю.. Активні продажі. 2-е вид. - СПб.: Питер, 2009. -416 С: ил. - 2009 рік
  2. Ліфиць І. М.. Конкурентоспроможність товарів і послуг: навч. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вища освіта; Юрайт-Издат. - 460 с. - 2009 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина