трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Державне та муніципальне управління → 
« Попередня

ВИСНОВОК

У представленому навчально-методичному комплексі розглянуті головні, базові проблеми теорії та практики державного та муніципального управління. Особливу увагу приділено аналізу сутності та соціальної природи державного управління, представлені інституційний, функціональний і організаційний аналіз системи державного адміністрування і його механізм, місце і роль центральних, регіональних і місцевих органів влади в їх функціонально-ієрархічних взаємовідносинах.

Автор старався, спираючись на праці попередників і відповідні правові акти, переконати читача, насамперед тих, хто готується присвятити себе службі державі, в важливості не тільки знань і глибокого розуміння наукових основ державного управління, а й значущості практичних умінь вирішувати конкретні управлінські проблеми, знаходити ефективні методи прийняття та раціональні форми реалізації управлінських рішень. Не кажучи вже про стиль управління, його моральних і правових основах, про навички встановлення тісних ділових контактів з господарюючими суб'єктами, муніципальними органами, засобами масової інформації. Що цілком зрозуміло, адже державне управління - це не управління в межах державного сектора, як це деякі собі уявляють. Це свого роду сумарний підсумок державного керуючого впливу на суспільство за допомогою організованих державою спільних зусиль величезної кількості суб'єктів суспільних відносин.

Червоною ниткою через всі сюжети книги проходить думка про ефективність влади, про важливість її легітимності, авторитету, соціальній силі, високої моральності й конструктивної дієвості її рішень. До нашій країні повною мірою застосовна формула, запропонована ще А. Смітом: «Великі нації ніколи не бідніють через марнотратства і нерозсудливості приватних осіб, вони найчастіше за все біднішають через марнотратства і нерозсудливості державної влади». Причому всіх гілок і рівнів влади, включаючи представницьку, судову і контрольно-наглядову. Слова великого вченого минулого в цілому справедливі, повчальні й досі не втратили своєї актуальності.

До основних критеріїв ефективності ми віднесли не тільки ступінь відповідності змісту і результатів діяльності державних органів, політиків і державних службовців, але ступінь дотримання ними правових та інших встановлених норм, якість змін, що відбулися (позитивних і негативних) у об'єкті управління. Суттєво доповнюють інформацію про ефективність відповіді на питання про те, наскільки управлінська діяльність забезпечила поліпшення життя людей, яка авторитетність реалізованих управлінських рішень. При цьому підкреслюється думка, що державне управління це не політика, а форма адміністрування. Вони знаходяться в діалектичній єдності і є всього роду протилежностями. Їх не можна змішувати, бо неминуче апарат управління стає політично заангажованим, кадри починають орієнтуватися на цілком певні ідеологічні конструкції, на перший план висуваються особисті світоглядні та матеріальні пристрасті, відповідні симпатії та антипатії.

Кожна тема супроводжується рекомендаціями щодо проведення семінарських занять. Список рекомендованої нормативної, наукової та навчальної літератури включає достатньо джерел для якісного засвоєння матеріалу, а також для написання передбачених навчальними планами письмових робіт.

Вивчення курсу завершується іспитом, підготуватися до якого (поряд з іншими навчально-науковими виданнями) допоможе даний посібник. Підготовку до іспиту пропонується проводити у відповідності з наступним переліком проблем і питань:

1. Управління як соціальне явище, його сутність і специфіка.

2. Види управлінської діяльності.

3. Природа і сутність державного управління.

4. Об'єктивні умови, що детермінують характер державного управління.

5. Суб'єктивний фактор державного управління та його вплив на якість державного управління.

6. Інформаційне забезпечення державного управління.

7. Правове забезпечення та правове регулювання державного управління.

8. Прямі та зворотні зв'язки в системі державного управління.

9. Типове й унікальне в державному управлінні.

10. Цілі державного управління.

11. Побудова «дерева» цілей і його ресурсне забезпечення.

12. Державно-управлінська діяльність і її форми.

13. Методи і засоби управлінської діяльності держави.

14. Держава як суб'єкт управління суспільними процесами.

15. Форма держави, її вплив на характер та ефективність державного управління.

16. Правова держава.

17. Соціальна держава.

18. Функції держави і функції державного управління.

19. Принципи державного управління: поняття, підстави систематизації, практика реалізації.

20. Соціальні процеси як об'єкт державного управління.

21. Конституційні основи і правове регулювання державного управління.

22. Механізм державного управління.

23. Організаційна структура та особливості державного управління на федеральному рівні.

24. Організаційна структура та особливості державного управління на регіональному (республіка, область, місто) рівні.

25. Глава держави та державне управління (Президент Російської Федерації, його повноваження у сфері державного управління у виробленні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави).

26. Система органів виконавчої влади. Правовий статус органів виконавчої влади, їх повноваження, порядок формування та функціонування.

27. Уряд Російської Федерації і державне управління.

28. Міністерство (служба, агентство, комітет) та державне управління.

29. Законодавча влада в системі державного управління.

Парламент Російської Федерації, його статус, компетенція, місце в системі державного управління.

30. Судова система і судові органи Російської Федерації. Місце судової системи Росії в державному управлінні.

31. Органи державного контролю, їх місце і роль в системі державного управління.

32. Місцеве самоврядування в системі управління суспільством: поняття, компетенція, основні напрямки розвитку.

33. Організаційно-правові засади взаємодії органів державного управління з органами місцевого самоврядування.

34. Законність і правопорядок в системі державного управління.

35. Вплив федеративного устрою держави на функціональну та організаційну структуру державного управління.

36. Національний компонент в державному управлінні.

37. Політичний режим і стиль державного управління. Форми і методи державного управління.

38. Державна служба в механізмі державного управління.

39. Види і форми державних управлінських рішень.

40. Управлінське рішення і його соціальна сутність.

41. Державне управлінське рішення: поняття, властивості, відмінні риси.

42. Розробка управлінського рішення, його прийняття та організація виконання.

43. Персонал державного управління: зміст, структура, якісні характеристики.

44. Адміністративно-політична еліта в кадровій структурі державного управління.

45. Об'єктивація державного управління та види ефектів керуючого впливу.

46. Критерії обший та спеціальної соціальної ефективності державного управління.

47. Ефективність управлінських органів і посадових осіб.

48. Висока правова культура управлінських кадрів основа ефективної державно-управлінської діяльності.

49. Особливості державного управління в сфері економіки (фінансів, кредиту, страхування і т.д.).

50. Державне управління соціальною сферою.

51. Державне управління у сфері культури.

52. Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища та природокористування.

53. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

54. Управлінська культура: поняття та способи формування.

55. Шляхи подолання корупції та бюрократизму в апараті управління.

На самостійну підготовку до іспиту рекомендується виділити не менше 30 годин навчального часу. Консультації можна провести у формі двох групових занять, а також в режимі «on line» за допомогою системи «Інтернет».

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина