трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Екологічні дисципліни → 
Експертиза, аудит, сертифікація → 
« Попередня Наступна »

4.4. Зарубіжна практика

ОВНС - складний багаторівневий і багатоаспектний процес, органічно включає в себе як «дослідження впливів», так і процедурні питання екологічного проектування та прийняття управлінських рішень з планованої і проектованої діяльності. Головна мета ОВНС не тільки оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, населення та її наслідків, а також і «оцінка цієї оцінки» для прийняття прийнятного для всього суспільства рішення по проекту.
Для реалізації багаторівневого характеру ОВНС прийнято з самого початку процедури складати списки конкретних учасників і чітко позначати роль кожного з них у сценарії процедури. Особливу увагу при цьому приділяється участі у проведенні ОВНС громадськості в особі природоохоронних та соціальних організацій різного рівня. Ще одним своєрідним учасником процедури можуть стати нормативи якос-
ства навколишнього середовища, при невідповідності запропонованого проекту законодавчим актам і нормативам проект відхиляється на самому початку ОВНС або навіть до початку процедури «оцінок впливу». У процесі ОВНС як процедурі беруть участь:
1) «джерела» ОВНС: «проектувальники», тобто фахівці, які планують средообразующие технічні дії, які підлягають оцінці, і «оцінювачі», тобто фахівці різних галузей науки, що оцінюють наслідки дій і виробляють рекомендації щодо їх оптимізації;
2) «влади» різних рівнів: виконавчі влади, або «адміністратори», і законодавчі влади, або «юристи»;
3) громадськість різних груп населення: прихильники серед-перетворюючих дій (їх умовно називають «средопотребі-телямі») і противники подібних дій («средозащітнікі»);
4 ) особи, які приймають рішення (ОПР), тобто носії влади, від яких залежить рішення щодо проекту, а також їхні радники-консультанти та незалежні експерти, які проводять остаточну екологічну експертизу виконаних ОВНС.
У зарубіжній практиці ОВНС обов'язковим є об'єктивний облік думок про ці ж аспектах населення, насамперед того, яке проживає на території передбачуваного впливу. Взаємна кореляція і коректування щодо об'єктивних (наукових) і відносно суб'єктивних (громадських) оцінок - умова знаходження справжнього вирішення. Завдяки «подвійний» многоаспектности змінюється і якість науково-дослідного процесу, наукові оцінки точніше орієнтовані на конкретне забезпечення благополуччя суспільства і формулюється особлива форма обліку впливу проекту, яка відображає реакцію суспільства з урахуванням соціальних відносин і цінностей.
Для цього порівнюють збиток від несприятливих впливів при
рідного і соціально-економічного характеру з різними вигодами від реалізації проекту. Розглядають альтернативи проекту, здатні по-різному зменшити збитки або посилити вигоди вихідного проекту. Багаторівневе узгодження цілей і наслідків передбачуваного проекту, що підлягає ОВНС, здійснюється не тільки в рамках природоохоронних програм різного рівня, але і в рамках соціальних та галузевих планів економічної спрямованості. При аналізі соціальних і економічних цілей пропонованих проектів вони можуть бути відхилені ще до проведення оціночних процедур ОВНС в тому випадку, якщо ці цілі не збігаються з цілями, які
ставляться перед відповідною галуззю господарства в державному масштабі.
Розглянемо методи, які рідко застосовуються у вітчизняній практиці (соціологічні методи). У зарубіжній практиці проведення ОВНС застосовують чотири важливі процедури, що забезпечують можливість ефективного використання соціологічних методів та здійснення так званого соціологічного профілювання.
  • По-перше, це всебічна обробка вже наявних соціологічних даних шляхом статистичного та графічного аналізу економічних, демографічних та інших відомостей про населення, що проживає в регіоні реалізації проекту.
  • По-друге, це цілеспрямована організація інформування громадськості про проект.
  • По-третє, це проведення різноманітних соціологічних опитувань населення.
  • По-четверте, це здійснення різних соціологічних спостережень за поведінкою населення. Крім того, на основі зібраної інформації проводиться прогнозування соціально-екологічних і соціально-економічних процесів, пов'язаних з реалізацією передбачуваного проекту.

У зарубіжній практиці ОВНС склалися уявлення про декількох етапах і стадіях цієї процедури. Концепція етапності ОВНС полягає в тому, що для кожного етапу, по-перше, процедурно визначено мету і коло аналізованих проблем, по-друге, процедурно позначений склад учасників експертизи та характер контактів оцінювачів з владою та громадськістю. По-третє, процедурно намічено досягнення конкретних результатів для прийняття остаточного рішення щодо розглянутого проекту.
У зарубіжному досвіді ОВНС умовно виділяються три основні стадії проведення ОВНС з двома основними етапами в кожній. На першій стадії відбувається розробка обмежених ОВНС - первинних і попередніх.
Етап первинних ОВНС призначений для з'ясування доцільності її проведення, а також для обговорення можливої ??необхідності деталізації конкретного проекту. Зміст етапу - сканування (аналіз і оцінка) ключових параметрів проекту: вид діяльності, масштаб діяльності, спосіб діяльності, типи впливів, регіон розміщення, стадії реалізації. У регіоні розміщення виявляються потенційно вразливі території та території, що представляють цінність.
Етап попередніх ОВНС призначений для визначення широти охоплення ОВНС, тобто виявлення різноманітності основних екологічних наслідків запланованого проекту і можливих альтернативних його варіантів. У змістовному відношенні це попередня оцінка масштабу і характеру наслідків реалізації різних варіантів проекту з метою визначення обсягу досліджень детальної ОВНС, якщо така буде потрібно. Етап відповідає стадії ви работки «технічного завдання» (ТЗ) на ОВНС в російській практиці. На цьому етапі до обговорення залучаються верстви суспільства - як зацікавлені в проекті, так і відкидають його.
На другій стадії (і двох її етапах) відбувається розробка повних ОВНС - детальних і завершальних. На етапі детальних ОВНС проводиться всебічний аналіз і прогноз природних і соціально-економічних процесів, які можуть виникнути в результаті реалізації проекту на різних стадіях, проводяться наукові дослідження впливу проектованого об'єкта на навколишнє середовище з екологічної та економічної інтерпретацією прогнозованих досліджень. Етап завершується публікацією «Заяви про вплив проекту на навколишнє середовище», в якому дається «резюме» всіх оцінок і рекомендації щодо подальшого проектування.
У російській практиці відповідає етапу розробки «Попередніх матеріалів з оцінки впливу», які є основною змістовною частиною ОВНС.
Етап завершальній ОВНС більшою мірою процедурний, ніж дослідний, основна функція його - остаточне рішення щодо проекту. Це етап громадської, спеціалізіруемой та екологічної експертиз, розробленої ОВНС.
Важливі процедури етапу - вивчення і врахування реакцій громадськості на опубліковані ОВНС, незалежна експертиза всіх розробок, особливо інформації для осіб приймають рішення (ОПР), у висновку етапу - прийняття остаточного рішення про прийнятність або неприйнятність проекту.
У російській практиці відповідає громадським слуханням по «Матеріалам ОВНС» та державної екологічної експертизи проекту в тому числі «Матеріалів з оцінки впливу».
На третій стадії (і двох її етапах) відбувається вироблення післяпроектні ревізійних ОВНС - перевірочних та моніторингових. Етап перевірочних ОВНС для здійснення так званого після проектного аналізу, сутність якого - перевірка фактичного розвитку та передвіщеного ОВНС зміни навколишнього середовища прогнозних побудов, а також контроль над практичним дотриманням припущених до початку здійснення проекту природоохоронних заходів. Основна функція етапу-визначення відповідності прогнозних побудов реальної ситуації, а також контроль і ревізія оцінок і рекомендацій. На цьому етапі розробляється програма і системи моніторингу в сферах впливу. Фінансування після проектного аналізу проводиться за принципом «забруднювач платить», а контроль за здійсненням аналізу покладається на природоохоронні організації (Вторженіе.., 1983). Дуже важлива умова ефективності контролю - регулярне опублікування результатів проведених післяпроектні досліджень, причому ці публікації і є, по суті, формою уявлень перевірочних ОВНС.
Етап моніторингової ОВНС призначений для постійного стеження за реальним ходом природних і соціально-економічних змін, обумовлених реалізацією того чи іншого здійсненого проекту. Завдання для поста моніторингу різняться в залежності від стадії життєвого циклу проекту, вони повинні бути визначені для стадії будівництва, експлуатації об'єкта і т.д. Відстежуються зміни параметрів якості навколишнього середовища, різні перетворення, перебудови середовища.
Таким чином, в зарубіжному досвіді проведення ОВНС чітко виділяється цілеспрямоване і послідовне культивування багатоетапність і багатостадійну цієї процедури. На кожній стадії і на кожному етапі оцінювач повинен чітко обмежити коло оцінюваних аспектів, розглянутих варіантів, що враховуються рівнів, використовуваних методів, щоб підсумкова інформація для прийняття рішень була наочною, переконливою і компактною, полегшуючи прийняття оптимального рішення.


 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина